Verksamhetsförlagd utbildning VFU

VFU är en förkortning av verksamhetsförlagd utbildning. Vikten av reflektion i yrkesutövning är något som i senare forskning poängteras allt tydligare. Utbildning baseras på litteratur- och föreläsningsinnehåll och praktisk erfarenhet, och relationen dem emellan synliggörs bland annat under VFU så att det bidrar till studentens möjlighet att koppla samman utbildningsinnehåll med yrkeskunskap. VFU ska ge studenten tillfälle att utveckla yrkeskunskaper, träna färdigheter, öva förmågan till reflektion, samt bearbeta frågor kring yrkesroll och yrkesidentitet.

VFU i den pastoralteologiska utbildningen

VFU är en del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till diakon, församlingspedagog och präst som ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Under VFU ska studenten pröva föreskrivna moment/uppgifter i en församlingskontext. Varje pastoralteologiskt program ska tydliggöra innehåll, uppgift och vad som ska genomföras under VFU. En kursplan beskriver vad studenten ska göra. Nämnden för utbildning, forskning och kultur beslutade 2012-03-19 att VFU perioden ska utgöra tre veckor för diakoner och församlingspedagoger samt sex veckor för präster uppdelad vid två tillfällen.

VFU policydokument

Kursplan VFU

pastoralteologisk grundkurs

Uppdaterad instruktion publiceras vecka 39

Handledarblankett PG

 

 

vfu-perioder

Höstterminer: veckorna 44-46 (endast PG)
Under höstterminen är det endast den pastoralteologiska grundkursen som gör VFU. 

Vårterminer: 3 veckor som varierar i o m att slutdagen alltid är påskdagen. 
Slutår diakon- församlingspedagog- och prästprogrammet samt den pastoralteologiska grundkursen.