Svenska kyrkans utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium kan sökas av studerande som under de avslutande pastoralteologiska studierna, dvs slutår eller sluttermin, helt eller delvis saknar studiefinansiering. Stipendiet kan inte sökas för pastoralteologisk grundkurs, PG

Ansökan
Förutsättningen för att erhålla Svenska kyrkans utbildningsstipendium är att du inte, eller bara till viss del, är berättigad till studiestöd och inte har inkomster över CSN:s fribelopp. Det innebär att du först söker studiemedel hos CSN, om du inte redan har ett beslut som gäller för den aktuella terminen.

Om du inte får maximalt studiestöd eller får avslag på din ansökan hos CSN, kan du ansöka om utbildningsstipendium från Svenska kyrkan. Du behöver inte överklaga avslag från CSN.

Ansökan görs på särskild blankett som du laddar ner här.

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du in

  • Kopia av beslut från CSN för bidragsdel- och lånedel samt eventuell utbetalningsplan inkl utbetalningsplan om du har veckor kvar. 

  • Intyg på eventuell inkomst under terminen. Vi tar hänsyn till fribeloppet (se info från CSN).  

Ansökningstiden för höstterminen är 1 augusti till 15 september. 
Ansökningstiden för vårterminen är 1 januari till 5 februari.

För sent inkomna ansökningar behandlas inte. 

Ansökan skickas till: 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Att: Annika Persson
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

Om du inte har fått svar från CSN när ansökan skickas in, kryssar du i detta på ansökningsblanketten. Så fort du fått svaret, skickar du det till utbildningsinstitutet, se adress ovan. 

Utbetalning
Maxbeloppet per termin är 48 600 kr.

Beviljat stipendium betalas ut i en utbetalning efter terminsstart. Utbetalning görs i den ordning som fullständig ansökan har kommit in. Har du någon veckas studiemedel från CSN (möjligt lån + bidrag) kvar dras summan av från stipendiesumman.  

Stipendiet är skattefritt, om du inte är anställd av Trossamfundet Svenska Kyrkan på Kyrkokansliet i Uppsala under den termin/det år utbildningen genomförs.

Eventuellt avslag meddelas per e-post. Vid avbrutna studier gäller återbetalningsskyldighet.