Pastoralteologisk kompletteringskurs

anmälan

HÄR hittar du anmälningslänken till den pastoralteologiska kompletteringskursen. 
Bifoga stiftsintyg samt ett personligt brev. 

Mall för stiftsintyg (valfritt att använda)

Det personliga brevet bör innehålla en kort berättelse om bakgrund och erfarenhet som ordinerad.

Under läsåret 2021-22 anordnas en pastoralteologisk kompletteringskurs i fem moduler från september till juni. 

Målgrupp

Den riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet, Borgå-gemenskapens medlemskyrkor, samfund med vilka Svenska kyrkan har ingått särskild överenskommelse om ekumenisk samverkan, EFS-präster med kortare teologisk utbildning samt vid övergång från ordinerad befattning inom annat svenskt kyrkligt samfund.

Aktuellt stift ska stödja den person som ska deltaga i kursen och bekräfta detta genom intyg som ska medfölja anmälan.

Syfte

Kursen syftar till att ge kompletterande och grundläggande pastoralteologisk utbildning för behörighet att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan i kombination med kyrklig anställning (företrädesvis pastorsadjunktsår).

Undervisningsform

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppsamtal och övningar samt verksamhetsförlagda moment i hemförsamlingen.

Efter varje genomförd modul skrivs en metareflektion utifrån tema och lärande.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisning och redovisning av angivna uppgifter.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett kursintyg.

Moduler

Datum och innehåll för de fem ingående kursmodulerna är följande:

 20-24/9 2021 (vecka 38) 
 Svenska kyrkans tro och liv i historia, organisation och nutid

 22-25/11 2021 (vecka 47)
Svenska kyrkans gudstjänstliv – huvudgudstjänsten och nattvarden

 7-11/2 2022 (vecka 6) 
Dop, undervisning och diakoni i Svenska kyrkan

25-29/4 2022 (vecka 17) 
Svenska kyrkans kommunikation, vigsel och begravning

7-10/6 2022 (vecka 23) 
Svenska kyrkan i samhälle, värld och själavård

 Välkommen med din anmälan!