Pastoralteologisk kompletteringskurs

 

Under läsåret 2020-21 anordnas en ny pastoralteologisk kompletteringskurs i fem moduler från september till juni.

Målgrupp

Den riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet, Borgå-gemenskapens medlemskyrkor, samfund med vilka Svenska kyrkan har ingått särskild överenskommelse om ekumenisk samverkan, EFS-präster med kortare teologisk utbildning samt vid övergång från ordinerad befattning inom annat svenskt kyrkligt samfund.

Aktuellt stift ska stödja den person som ska deltaga i kursen och bekräfta detta genom intyg som ska medfölja anmälan.

Syfte

Kursen syftar till att ge kompletterande och grundläggande pastoralteologisk utbildning för behörighet att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan i kombination med kyrklig anställning (företrädesvis pastorsadjunktsår).

Undervisningsform

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppsamtal och övningar samt verksamhetsförlagda moment i hemförsamlingen.

Efter varje genomförd modul skrivs en metareflektion utifrån tema och lärande.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisning och redovisning av angivna uppgifter.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett kursintyg.

Moduler

Datum och innehåll för de fem ingående kursmodulerna är följande:

 21-25/9 2020 (vecka 39) 
 Svenska kyrkans tro och liv i historia, organisation och nutid

 9-13/11 2020 (vecka 46)
Svenska kyrkans gudstjänstliv – huvudgudstjänsten och nattvarden

 8-12/2 2021 (vecka 6) 
Dop, undervisning och diakoni i Svenska kyrkan

19-23/4 2021 (vecka 16) 
Svenska kyrkans kommunikation, vigsel och begravning

7-11/6 2021 (vecka 23) 
Svenska kyrkan i samhälle, värld och själavård

 Välkommen med din anmälan!