Pastoralteologisk kompletteringskurs

Anmälan

HÄR hittar du anmälningslänken till den pastoralteologiska kompletteringskursen. Kursen kan påbörjas till modul 1, höstterminen (vecka 38) eller modul 3, vårterminen (vecka 6). Sista ansökningsdag till modul 1 är den 1juni och till modul 3 den 1 december.
Bifoga stiftsintyg samt ett personligt brev. 

Mall för stiftsintyg (valfritt att använda)

Det personliga brevet bör innehålla en kort berättelse om bakgrund och erfarenhet som ordinerad.

Under läsåret 2022-23 anordnas en pastoralteologisk kompletteringskurs i fem moduler från september till juni. 

Målgrupp

Den riktar sig främst till redan ordinerade personer från andra medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet, Borgå-gemenskapens medlemskyrkor, samfund med vilka Svenska kyrkan har ingått särskild överenskommelse om ekumenisk samverkan, EFS-präster med kortare teologisk utbildning samt vid övergång från ordinerad befattning inom annat svenskt kyrkligt samfund.

Aktuellt stift ska stödja den person som ska deltaga i kursen och bekräfta detta genom intyg som ska medfölja anmälan.

Syfte

Kursen syftar till att ge kompletterande och grundläggande pastoralteologisk utbildning för behörighet att utöva uppdraget som präst i Svenska kyrkan i kombination med kyrklig anställning (företrädesvis pastorsadjunktsår).

Undervisningsform

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppsamtal och övningar samt verksamhetsförlagda moment i hemförsamlingen.

Efter varje genomförd modul skrivs en metareflektion utifrån tema och lärande.

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisning och redovisning av angivna uppgifter.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett kursintyg.

Moduler

Innehåll för de fem ingående kursmodulerna är följande:

Modul 1 (vecka 38) 
 Svenska kyrkans tro och liv i historia, organisation och nutid

Modul 2 (vecka 47)
Svenska kyrkans gudstjänstliv – huvudgudstjänsten och nattvarden

Modul 3 (vecka 6) 
Dop, undervisning och diakoni i Svenska kyrkan

Modul 4 (vecka 17) 
Svenska kyrkans kommunikation, vigsel och begravning

Modul 5 (vecka 23) 
Svenska kyrkan i samhälle, värld och själavård

 Välkommen med din anmälan!