Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dispensansökan församlingspedagog

Dispens från utbildningskraven kan beviljas av Svenska kyrkans dispenskommitté. Dispenskommittén prövar varje enskilt dispensärende med utgångspunkt från gällande behörighetsregler och utifrån de omständigheter som gäller för den sökande. I utbildningsplanen (se länk nedan) anges de nu gällande behörighetskraven för att bli församlingspedagog och därmed också för att bli behörig att antas till det pastoralteologiska programmet för församlingspedagoger.

Instruktion till dispensansökan

Via denna länk kommer du till ett dokument med viktig information som du ska läsa igenom innan du gör din dispensansökan.

Du behöver som blivande församlingspedagog ha varit i kontakt med stiftsrekryteraren/ stiftspedagogen i det stift du önskar göra/har gjort praktik i innan du söker dispens. Dispensblanketten ska, efter att du fyllt i den, skrivas under av stiftsrekryteraren.

På blanketten anger du vilka skäl du anser det finns för att du ska få dispens. Du kan fylla i blanketten på datorn eller skriva ut och fylla i ”för hand”, se instruktion på blanketten, som du hittar här.

Intyg
Om du åberopar studier alternativt arbetslivserfarenhet ska du bifoga intyg på detta. För studier är det viktigt att det tydligt framgår vad du studerat och i vilken omfattning (antal högskolepoäng).

När det gäller arbetslivserfarenhet ska det av intyget tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som utförts, datum för den tid anställningen pågått, och i vilken omfattning (procent av heltid). Om detta inte framgår av intygen behöver du be om kompletterande intyg/uppgifter från den som skrivit intyget.

Ansökningstider och dispens- och överklagandekommitténs sammanträden
Dispens- och överklagandekommittén har sammanträde två gånger per år, i september/oktober och i mars. Besked om beslut skickas till den sökande per e-post ca en vecka efter sammanträdet och innan sista ansökningsdag för den som ska söka till universitet eller högskola. 

Dispensansökan ska vara inskickad via e-post senast sista ansökningsdag och därefter sker handläggning och utskick till ledamöterna.  Exakta datum för kommande sammanträden och inlämning av dispensansökan finns på dispensblanketten, liksom kontaktuppgifter till studierektor.

Ett avslag i dispens- och överklagandekommittén kan överklagas till Kyrkostyrelsens arbetsutskott inom tre veckor efter det att beslutet skickats ut.

Utbildningsplan