Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dispensansökan - präst

Dispens från utbildningskraven kan beviljas av Svenska kyrkans dispenskommitté. Dispenskommittén prövar varje enskilt dispensärende med utgångspunkt från gällande behörighetsregler och utifrån de omständigheter som gäller för den sökande. I utbildningsplanen (se länk nedan)anges de nu gällande behörighetskraven för att bli präst och därmed också för att bli behörig att antas till det pastoralteologiska programmet för präster.

Instruktion till dispensansökan

Via denna länk kommer du till ett dokument med viktig information som du ska läsa igenom innan du gör din dispensansökan.

Du bör som blivande präst vara antagen i ett stift innan du ansöker om dispens och ha haft kontakt med stiftsrekryteraren i det stiftet. Dispensansökan ska, efter att du fyllt i den, skrivas under av din stiftsbiskop, som intygat att hon/han inte har något att erinra mot eventuellt beviljad dispens.

På blanketten anger du vilka skäl du anser det finns för att du ska få dispens. Du kan fylla i blanketten på datorn eller skriva ut och fylla i ”för hand”, se instruktion på blanketten. Blanketten och bilagor skickas med e-post. Blanketten hittar du här.

Intyg
Om du hänvisar till kurser och utbildningar ska du bifoga intyg som styrker detta. Det ska framgå vilka utbildningar/kurser du läst, dess innehåll och antalet högskolepoäng. Ett nationellt studieintyg ger en bra sammanställning av studier i Sverige.

Om du söker dispens från kravet på språkliga studier i bibelvetskap, behöver du bifoga ett intyg från läs- och skrivutredning/dyslexiutredning. Intyget ska vara utfärdat av någon som har behörighet att utföra läs- och skrivutredning och får vara högst fem år gammalt.

Ansökningstider och dispenskommitténs sammanträden
Dispenskommittén har sammanträde två gånger per år, i september/oktober och i mars. Besked om beslut skickas till den sökande per e-post ca en vecka efter sammanträdet och innan sista ansökningsdag för den som ska söka till universitet eller högskola. Dispensansökan ska vara inskickad senast sista ansökningsdag och därefter sker handläggning och utskick till ledamöterna. Exakta datum för kommande sammanträden och inlämning av dispensansökan finns på dispensblanketten, liksom kontaktuppgifter till studierektor.

Ett avslag i dispenskommittén kan överklagas till Kyrkostyrelsens arbetsutskott inom tre veckor efter det att beslutet skickats ut.

Utbildningsplan

Övergångsregler