Dispensansökan - kyrkomusiker

I utbildningsplanen anges de nu gällande behörighetskraven för att bli kyrkomusiker och i ett särskilt dokument finns de övergångsregler som gäller för kyrkomusiker som har studerat enligt tidigare studieordning (se länk nedan). Dispens från dessa krav kan utfärdas av Svenska kyrkans dispens- och överprövningskommitté, som i varje enskilt ärende prövar ansökan om dispens med utgångspunkt från gällande behörighetsregler och utifrån de omständigheter som gäller för den sökande.

Instruktion till dispensansökan

Du som söker om dispens från nu gällande studieordning ska i samband med detta ha kontakt med stiftsrekryterare/stiftsmusiker i det stift du har gjort/önskar att göra praktik (kontaktuppgifter finns på utbildningsinstitutets hemsida, ”stiftskontakter”). Du anger vilken stiftsrekryterare du varit i kontakt med på dispensblanketten.

OBS! Det är inte möjligt att söka dispens från de pastoralteologiska studierna. Dispens- och överprövningskommitténs uppgift är att behandla dispenser så att studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska kunna påbörjas.

På blanketten anger du vilka skäl du anser det finns för att du ska få dispens. Du kan fylla i blanketten på datorn eller skriva ut och fylla i ”för hand”, se instruktion på blanketten. Blanketten och bilagor ska mejlas in till kyrkokansliet.dispensansokan@svenskakyrkan.se.

Bifogade filer

Till ansökan ska bifogas:
-          Personligt brev/motivation till varför du söker dispens
-          CV/meritsammanställning
-          Studiemeriter (som åberopas)
            OBS! Du ska endast skicka utdrag för universitetskurser (ladok) eller utbildningar som är av längre slag (t.ex. längre utbildningar på ex folkhögskola). Vi önskar inga gymnasiebetyg eller intyg på kortkurser som bara varar några dagar.
-          Anställningsbevis (på tjänster som åberopas) 
            OBS! På intygen måste anställningsgrad framgå. Kortare anställningar (t.ex. sommarjobb eller anställning på några månader) eller anställningar under 80 % är inte meriterande.

Ansökningstider och dispenskommitténs sammanträden
Kommittén har sammanträde två gånger per år, i slutet på september och i slutet av mars. Avsikten är att efter sammanträdet ha möjlighet att skicka ut protokoll med beslut per mejl innan det är sista ansökningsdag för den som ska söka till universitet eller högskola. Blanketten ska vara kommittén tillhanda 1februari för vårens möte och 15 augusti för höstens möte, för att det ska finnas tid för handläggning och därefter utskick till ledamöterna. Exakta datum för kommande sammanträden och inlämning av dispens finns på dispensblanketten, liksom kontaktuppgifter till studierektor.

Ett avslag i dispens- och överprövningskommittén kan överklagas till Kyrkostyrelsens arbetsutskott inom tre veckor efter det att beslutet skickats ut.

GDPR
I samband med att du skickar in din dispensansökan till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå, mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter.

Dispensblankett

Utbildningsplan