Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att du måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift innan du kan ansöka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Du tar själv kontakt med det stift där du önskar prästvigas.

Efter att du blivit antagen av ett stift går du pastoralteologisk grundkurs, PG, motsvarande tio veckors heltidsstudier, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

Innan du kan påbörja de avslutande pastoralteologiska studierna krävs att du i stiftet har genomfört:

 åtta veckors praktik i församling
• Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar

Efter avslutad utbildning vigs du till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.
 
Fackutbildning vid universitet och högskola 
Från och med höstterminen 2013 krävs 255 högskolepoäng för att antas till det pastoralteologiska slutåret. Studierna ska omfatta minst en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap motsvarande 240 högskolepoäng.

I examen ska följande kurser ingå:
• Baskurs i  religionsvetenskap/teologi, 30 högskolepoäng
• Bibelvetenskap/Exegetik, Gamla och Nya testamentet, sammanlagt 60 högskolepoäng, varav minst ett testamente ska läsas med språklig inriktning, minst 30 högskolepoäng
• Tros- och livsåskådningsvetenskap, 30 högskolepoäng
• Kursen Svenska kyrkans tro och liv, 15 högskolepoäng  (Läses om möjligt parallellt med att du går Pastoralteologisk grundkurs, PG.)

I examen får sammanlagt högst 30 högskolepoäng i annat ämne än religionsvetenskap/teologi ingå. För blivande präster som påbörjat sin fackutbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler.

Behörighetsregler

biskopsbrev

Här kan du ladda ner biskopsbrevet Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan som pdf.