Äldre svenska och utländska examina - validering och valideringsintyg

Du som har kyrkomusikerexamen enligt äldre svensk ordning kan få din utbildning validerad enligt den del av kyrkostyrelsen beslutade valideringsordningen.

Den sökande vars examen återfinns i valideringsordningen ska utan någon vidare åtgärd anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på en viss nivå och har därmed behörighet till någon eller några befattningar som kyrkomusiker (34 kapitlet paragraf 15a).

Den anställande församlingen eller pastoratet ska inom sin behörighetsprövning av de sökande kontrollera att de handlingar som den sökande skickat in finns upptagna i valideringsordningen. Församlingen kan anlita sakkunskap för att utföra sin behörighetsprövning.

Då det kan vara svårt att bedöma äldre examensdokument har kyrkostyrelsen - för att underlätta för såväl den enskilda kyrkomusikern som för den behörighetsprövande församlingen eller pastoratet - beslutat att den vars äldre examen ger behörighet som finns upptagen i valideringsordningen också har rätt att efter begäran få ett valideringsintyg utfärdat av kyrkostyrelsen. Av valideringsintyget framgår det om personen enligt valideringsordningen ska anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-, B- eller C-nivå.

Validering efter ansökan
I en del fall krävs däremot att en musiker först måste ansöka hos kyrkostyrelsen om att få sin utbildning validerad. Det gäller framför allt för de som har en utbildning eller en examen som inte finns upptagen i valideringsordningen.

Detta är t.ex. fallet för den som har utländsk kyrkomusikerexamen.

En utbildning ska valideras om de kunskaper och färdigheter som sökanden åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den examensnivå som ansökan avser. En utbildning ska även valideras om kyrkostyrelsen bedömer att den åberopade utbildningen svarar mot en annan examensnivå med lägre utbildningskrav än den som ansökan avser. En person får i dessa fall även tillgodoräknas kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Om någon vill grunda sin utbildning på en examen utfärdad av en utländsk utbildningsanordnare måste ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet (UHR) också skickas in för att kyrkostyrelsen ska kunna pröva ansökan om validering.

Överklagan av beslut om validering
Om du är missnöjd med ett beslut om validering efter ansökan kan du överklaga detta hos kyrkostyrelsen. Möjligheten att överklaga gäller bara de fall där du fått din utbildning validerad av kyrkostyrelsen efter en särskild ansökan.