Uppsala stiftshistoriska sällskap

Uppsala stiftshistoriska sällskap bildades 1995 med uppgift att väcka och främja intresset för person- och lokalhistoriska studier avseende Uppsala stift, dvs landskapen Uppland, Gästrikland och Hälsingland, i dess omfattning från 1647.

Mariaskåp Bollnäs_Uppsala stiftshistoriska sällskap
Foto: Tord Harlin

Om stiftet

Uppsala stift omfattade fram till 1647 inte bara som nu landskapen Uppland till sin större del, Gästrikland och Hälsingland utan också hela Norrland och har en nära 900-årig historia som ärkesäte.  Stiftet är numera indelat i 10 kontrakt som idag omfattar mer än etthundra församlingar av vilka flertalet ingår i större pastorat.

Ärkestiftet kan också räkna bortåt 200 kyrkor som sina. Stiftets utsträckning och betydelse genom tiderna ger det en viktig plats Sveriges historia.

Under de gångna seklerna var kyrkan centrum för socknen och dess befolkning, och kunskap om deras liv och leverne genom tiderna finns bevarad i den lokala kyrkan, samtidigt som varje kyrka och församling också utgör en del av sitt stift.

För att ta tillvara kunskaper och befrämja kännedom om Uppsala stifts historia, och då inte bara om stiftet som ärkesäte utan också om dess olika delar lokalt och om de personer som genom tiderna har verkat där bildades 1995 Uppsala stiftshistoriska sällskap. Sällskapet avser att vara ett nav i ett kontaktnät som omfattar alla som har intresse för dess verksamhet såväl då som nu.

Verksamhet 

Sällskapet har årsmöte varje mars månad under ledning av ordförande, Torbjörn Aronson. 

Sällskapet arrangerar 2-3 gånger per termin föredrag med samvaro på olika platser, med särskild inriktning på vad som genom historien har hänt lokalt inom olika socknar i stiftet.

Var och en är välkommen att till sällskapets ledning ge förslag om kyrkor och församlingar, platser och tidsepoker som det vore av intresse att belysa.

Ladda ner folder om Uppsala stiftshistoriska sällskap

Stiftshistoriska kommittén

En viktig stiftshistorisk publiceringsverksamhet ombesörjs av den till Sällskapet knutna men fristående Stiftshistoriska kommittén som redan 1934 fick prästmötets och stiftets uppdrag att ställa samman främst ett herdaminne över alla stiftets kontrakt, pastorat och präster förr och nu.

En riklig publikationsverksamhet pågår och kommittén ser som sin uppgift att tillhandahålla ett brett upplagt uppslagsverk kring stiftet. Arbeten utges kontinuerligt inom fyra bokserier.

Den första utgörs av blandade publikationer under rubriken ”Urkunder och bearbetningar”, den andra är själva herdaminnet betitlad ”Pastorat och präster” och den tredje omfattar speciella ”Matriklar”. I den fjärde serien behandlas de äldsta tiderna i stiftets historia under rubriken ”Missionstid, medeltid, reformationstid”. Arbetet utförs av en grupp om tre personer under ledning av Ragnar Norrman i Stiftets hus i Uppsala, där en stor materialsamling förvaras. Kommittén har från början av sin verksamhet stått till allmänhetens tjänst med att besvara sådana frågor vars svar kan hämtas ut dess rikhaltiga arkiv.

Läs mer om stiftshistoriska kommittén och dess arbete 

anmälan om medlemsskap

Anmälan om medlemskap i Uppsala stiftshistoriska sällskap, gärna med förslag till dess verksamheter, till epostadress uppsala@stiftshistoriska.se eller med vanlig post till:


Uppsala Stiftshistoriska sällskap, Stiftets Hus
Box 1314, 751 43 Uppsala.


Vid anmälan betalas årsavgiften på 100 kronor till bankgiro 5625-2935 Uppsala stift. Namn ska anges vid inbetalning.