Uppsala stifts uppdrag

Stiftets uppdrag utgår ifrån Kyrkoordning, överenskommelsen med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter. 

Stiftsorganisationen ska säkerställa resurser och bidra värdeskapande genom följande:

 • Visitationer genomförs regelbundet så att utbyte och lärande möjliggörs och behov av eventuellt stöd synliggörs.
 • Församlingsinstruktioner revideras vart fjärde år så att församlingens möjligheter och utmaningar tydliggörs och strategier formuleras för att möta dessa.
 • Förvaltningstillsyn genomförs inför visitationer, i samband med nytillträdd kyrkoherde, inför utredning om eventuell indelningsförändring.
 • Stiftet ansvarar för ändamålsenlig indelning av församlingar och pastorat. 
 • Administrativa system utvecklas och implementeras och administrativ samverkan genomförs för att minska sårbarhet och stärka kvalitet och kompetens.
 • Fastighetsregister upprättades 2018 som en del av beslutet om ”Gemensamt ansvar”.
 • Den nya fördelningsmodellen och det nya digitala systemet för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) innebär behov av framtagande av nya arbetssätt och rutiner för både stift, församlingar och pastorat.
 • Övertagande av tillsynsansvar för begravningsverksamheten från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
 • Servicebyrån, som tillhandahåller lön- och ekonomihanteringstjänster i samverkan med andra stift, ska vara ekonomiskt självbärande och främjandeinsatser bekostas lokalt.
 • Kompetensutveckling erbjuds i samverkan med utbildningsaktörer och utifrån uttryckta
  behov så att förmåga att utföra givna uppdrag stärks.
 • Stora möten, som till exempel präst- och diakonmöte och teologifestival, genomförs i syfte
  att ge inspiration stärka samhörighet och utveckla kompetens.
 • Barnkonsekvensanalys skall göras inför alla beslut. 
 • En stiftsövergripande satsning ”Kommunikation som mission” stärker förmågan att kommunisera det kristna budskapet i ord och handling.
 • Främjandearbete av församlingens grundläggande uppgift är i fokus för stiftorganisationen så att församlingar ska kunna bli hållbara gemenskaper där tro och liv kan växa.
 • Gudstjänsterna angår människor, berör det som är på riktigt, talar tro och delar verkligt liv.
 • Rekrytering sker till kyrklig tjänst. Stiftets främjandearbete handlar om att uppmuntra  församlingsmedarbetare till aktiv rekrytering lokalt. 
 • Idealitet och ideellt engagemang möjliggörs.  Stiftsorganisationen vill främja utvecklingen av ideellt engangemang. 
 • Ledarstöd ges till förtroendevalda, ordförande, presidier, församlingsherdar, kyrkoherdar och arbetsledare i övrigt.
 • Undervisning och lärande. Utifrån de behov som finns och uttrycks i församlingarna utformar stiftet ett program för som både rustar medarbetare och församlingen i stort. 
 • Stiftet ser det som prioriterat att stödja och främja församlingens ansvar för konfirmandarbetet i dess olika former, exempelvis lägerformen, i den egna församlingen och i samverkan med andra församlingar.
 • Diakonisocial hållbarhet stärks. Stiftet formar i samverkan med andra stift, Kyrkokansliet och andra relevanta aktörer olika främjandeprojekt.
 • Andlig vägledning och existentiell hållbarhet möjliggörs. Stiftet satsar därför på att främja och visa på kyrkobyggnaden och övriga andliga centran för vägledning, själavård och metoder som stöd för ett hållbart liv.
 • Ekologisk hållbarhet stärks genom strategiska val och beslut.
 • Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan. Genom vänstifts- och vänförsamlingsarbetet, genom stöd till församlingars engagemang för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet, genom stiftskollekter och anslag, genom kunskapsfördjupning, utbyte och delaktighet i råd, olika arrangemang och i utvecklingsarbetet.
 • Institutionssjälavård bedrivs av församlingar och pastorat och fördelning av ekonomiska bidrag från stiftet sker utifrån tydliga principer genom ansökningsförfarande där syfte med verksamheten tydliggjorts.
 • Kyrkoval genomförs 2025 – förbereds 2024.

En hållbar gemenskap där tro och liv kan växa

Övergripande vision för Uppsala stift

Så styrs stiftet

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Senaste kyrkovalet var i september 2021. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.