Så styrs stiftet

Stiftets verksamhet regleras i Kyrkoordningen (KO),det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Då beslutar man bland annat om mål och inriktningar för verksamheten, budget och stiftets andel av kyrkoavgiften.

Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på olika sätt. Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt. Stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU) och Egendoms- och fastighetsutskottet (EFU) bereder de frågor som tas upp i stiftsstyrelsen och fattar beslut enligt delegation i vissa ärenden.

Domkapitlet ansvarar bland annat för diakon- och prästexamen och har tillsyn över hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften.

Biskopen ska svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diakoner och kalla dem till överläggning. Biskopen ska också regelbundet visitera stiftets församlingar.

Stiftsorganisationens ledning med stiftsdirektor svarar för beredning och uppföljning av fattade beslut samt att säkerställa att personella resurser finns för att kunna uppfylla verksamhetsmålen. 

  • Avdelningen för församlingsutveckling ger stöd till kärn- och stödverksamhet i församlingar och pastorat.
  • Avdelningen för stiftsgemensamt svarar för stiftsövergripande arbete och stöd till biskop, direktor och kansli.
  • Avdelningen för egendomsförvaltning förvaltar prästlönetillgångarna som genererar ekonomiskt stöd till församlingar och pastorat.

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.