Rickebasta alsumpskogen

Rickebasta alsumpskog är en välbildad sumpskog med klibbal, björk, hägg och gran.

Foto: Jim Elfström

Rickebasta alsumpskog ligger strax söder om Uppsala. Omgivningarna utgörs av en vacker uppodlad dalgång, med ett ursprungligt kulturlandskap och gott om fornlämningar.

Alsumpskogen utgör en liten rest av relativt opåverkat naturlandskap, som visar hur stora delar av Uppsalaslättens dalgångar kan ha sett ut före de olika historiska perioderna med uppodling. Området är inte stort utan dess värde ligger i dess långa lövskogskontinuitet och orördhet.

Rickebasta alsumpskog är en välbildad sumpskog med klibbal, björk, hägg och gran. I kanterna finns även asp, ask, gran och alm. Albeståndet, som i delar av kärret är gammalt och grovt, står på höga och kraftiga socklar. Mellan dessa finns blöta och dyiga ytor. Skogen är snårig och stundom svårframkomlig.

Kyrkreservat Rickebasta Alsumpskogen

Området ger ett starkt urskogsartat intryck. I ytterkanterna finns mer kultur-påverkad skog. Gran förekommer inte alls i de centrala delarna, och i de yttre delarna tycks den självgallras. Sumpskogen har mycket högt bevarandevärde då detta är en starkt hotad skogstyp som sannolikt var vanligare före utdik-ning och uppodling av slätten.

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Skötsel och vård samarbetar Uppsala stift med Länsstyrelsen.

Informationsblad Rickebasta Alsumpskogens kyrkreservat (pdf)

Hitta till Rickebasta alsumpskogen kyrkreservat

Cirka 15 km Syd-syd-ost om Uppsala i Knivsta pastorat, Uppsala kommun. Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: