Kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är omväxlande, roligt och stimulerande och innebär oftast att du kan utforma din roll efter din egen musikaliska profil.

Som kyrkomusiker arbetar du med att leda musiken i kyrkan vid olika slags gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravning. Du leder och samordnar ofta församlingens musikliv och utgör också en betydelsefull del i det övriga lokala musiklivet. Arbetet som kyrkomusiker kan se olika ut. Vanligtvis spelar och leder kyrkomusikern musiken med sång, orgel, piano och ibland andra instrument. De flesta kyrkomusiker leder också kör och sång bland både barn och vuxna och är ofta också musikpedagog.

Enligt Kyrkoordningen ska det för varje församling finnas minst en kyrkomusiker, som ska vara kantor eller organist. Utöver detta kan församlingarna också anställa andra typer av musiker och musikpedagoger.

Det finns olika utbildningsvägar för att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Utbildning för anställning som kantor

Denna utbildning ges framför allt på folkhögskolor, där det ofta också är möjligt att genomföra utbildningen på distans. En högskola och en musikhögskola erbjuder också kantorsutbildning, och det finns också möjlighet att på musikhögskola gå musiklärarutbildning med kantorstillval.

I utbildningen ska också ingå en termin pastoralteologiska studier, antingen som integrerad i utbildningen (för utbildning vid folkhögskola) eller som en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller i Lund (för utbildning vid högskola). Man ska utöver det också ha åtta veckors församlingspraktik och minst åtta dagar Mötesplats mellan stift och student (se mer information i högerspalten).

Utbildningen omfattar i normalfallet 2,5 år och efter examen kan du anställas som kantor i Svenska kyrkan.

Utbildning för anställning som organist

Denna utbildning leder till en konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik (180 hp) och ges på musikhögskolor och en högskola. För att kunna bli anställd i Svenska kyrkan som organist ska du också ha gått en termin pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, antingen i Uppsala eller i Lund. Du ska utöver det också ha åtta veckors församlingspraktik och minst åtta dagar Mötesplats mellan stift och student (se mer information i högerspalten).

En utbildning som leder till anställning som organist inom Svenska kyrkan omfattar i normalfallet 3,5 år (vid Kandidatexamen) eller 5,5 år (vid Masterexamen).

Hos Svenska kyrkans utbildningsinstitut hittar du en sammanställning över de olika utbildningsvägarna och var de olika utbildningarna ges.

En del av kyrkomusikerns utbildning är, som nämnts ovan, förlagd till ett stift. Du får själv ta kontakt med det stift du önskar tillhöra. Är du blivande kyrkomusiker och vill tillhöra Uppsala stift ska du kontakta Maria Schildt, stiftskonsulent för kyrkomusiker (se kontaktuppgifter nedan).

Anmälningsblankett för stiftsförlagda moment för kyrkomusiker. (pdf)

Två moment i utbildningen ska genomföras inom stiftet:

  1. Som blivande kyrkomusiker ska du ha åtta veckors praktik i en församling. Stiftet hjälper dig att hitta en lämplig församling där du kan göra din praktik. Du kan också själv föreslå en församling där du vill göra praktik. Du får ersättning från ditt stift under din praktikperiod.
  2. Som blivande kyrkomusiker ska du delta i minst åtta dagar Mötesplats mellan stift och student (MSS). Dessa dagar är gemensamma för blivande kyrkomusiker, pedagoger, diakoner och präster. Varje år erbjuds både återkommande och nya arrangemang i stiften.

Efter att dessa två moment har genomförts får du ett intyg från stiftet. Om du går utbildning till kantor ska du ha genomfört dessa två moment innan du kan ta ut din examen. Går du utbildning till organist ska stiftsmomenten vara avklarade innan du påbörjar den pastoralteologiska terminen.

Läs mer om att bli kyrkomusiker på Svenska kyrkans utbildningsinstitut