Ranboberget

Från Ranboberget har man en förtjusande utsikt över bygden med Mo kyrka i fonden.

Foto: Jim Elfström

Området är delvis bevuxet med ett tvåskiktat skogsbestånd, ett övre
skikt av 200-300-årig tall samt ett undre skikt av något yngre gran.
För att bevara den gamla tallskogen från att förkvävas av uppväxande
gran kommer Uppsala stift framöver att gallra, alternativt röja,
i det undre skiktet. Området är sparat på grund av sina gamla tallar.
Därför tycker Uppsala stift att området ska få möjlighet att utvecklas
utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan
Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Inom området kan man bland annat träffa på spillkråka, större och
mindre hackspett samt slaguggla. I den närliggande bergsbranten
finns både ormvråk och fjällvråk.

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

hitta till ranboberget kyrkreservat

Söderala pastorat, Söderhamns kommun.

Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: