Norrgället

Präglad av havets och vindens krafter.

Stenklippor med växter vid havskust
Foto: Jim Elfström

Den omväxlande naturen på Norrgället är starkt präglad av havets och vindens krafter. Detta märks på de låga, vindpinade träden i vissa delar. Skogen i den inre delen är bevuxen med riktigt gammal tall med inslag av gran i de lägre markpartierna. Skogliga ingrepp har inte gjorts på lång tid. Den större ön har vid olika tidpunkter varit bebodd, vilket husgrunder och igenvuxna åkertegar vittnar om. Ön utnyttjas flitigt sommartid av turister och andra besökande. Lämningarna efter bosättningen kommer att röjas fram och ön kommer att betas.

På grund av denna speciella natur som danats under århundraden i havsbandet har Uppsala stift avsatt området som ett kyrkreservat. Området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Norrgället

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Norrgället kyrkreservat (pdf)

Hitta till Norrgället kyrkreservat

Ön Norrgället ligger ost om Gräsö i Östhammars kommun. Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: