Meny

Natur och kultur

Förvaltningen av prästlönetillgångarna ska ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen ska beaktas i skälig omfattning.

Bild: Pixabay_CC0_bones64

Naturmiljö

Skogsbruk

En del av Uppsala stifts produktiva skogsmark är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena. 

I Uppland har naturvårdande skötsel utförts i syfte att främst gynna lövträdsanknuten biologisk mångfald. Bland annat har områden med gamla ekar röjts och gallrats för att gynna de gamla träden och alla arter av till exempel svampar, lavar, mossor och insekter som är beroende av den miljön.

Det finns många hotade arter som är helt beroende av brand och bränd skog för sin fortsatta överlevnad. Därför genomfördes sommaren 2016, i Skogsstyrelsens regi, en naturvårdsbränning på hela 62 ha på ön Brusen i Hudiksvalls skärgård. 

Jordbruk

Naturmiljöarbetet bedrivs inom jordbruksförvaltningen dels indirekt genom att på olika sätt skapa incitament för en miljövänlig drift av arrendegårdarna, dels genom direkta åtgärder såsom installation av mer miljövänliga uppvärmningssystem och avloppsanläggningar. 

I stiftet finns två solcellsanläggningar om 25 000 KWh på Skepptuna gård respektive Hagby gård. I maj  2017 påbörjades också ett projekt med en anläggning om 150 000 KWh på Sparrsätra gård utanför Enköping.

Skepptuna gård har sedan 10 år tillbaka en våtmarksanläggning. På Teda arrendegård i Enköping pågår ett pilotprojekt med en 20 x 100 meter stor fosfordamm och i Fiby utanför Vänge finns en anläggning i gränslandet mellan jordbruk och skogsbruk. Grundfilosofin är att ta vara på lika mycket som jordbruken i stiftet avvattnar motsvarande innehavd jordbruksmark, 5000 ha.

Under 2016 har en biobränsleanläggning och en värmepumpsanläggning samt två avloppsanläggningar installerats. Naturmiljövårdsavtal för hävd av värdefulla betes- och slåttermarker har upprättats i Grängsjö och på ön Norrgället.

Kulturmiljö

Kulturmiljövården i Uppsala stift omfattar bland annat Ekeby by, Skuttunge gamla prästgård och jägmästarbostället Kvarnberg samt ett antal enskilda byggnader av mer eller mindre kulturhistoriskt värde.

För att värna stiftets förnämsta kulturminne Ekeby by, togs redan för 15 år sedan omfattande vårdplaner fram i samråd med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet. Alla hus i byn har besiktats rörande brister och behov av åtgärd samt  försetts med en egen plan över hur eventuella problem ska åtgärdas tillsammans med information om vilka material som får och ska användas i arbetet.

Läs mer om kultuminnet Ekeby by på Vänge Hembygdsförenings webb