Näsudden

En vidsträckt och välhävdad strandäng med välutvecklad och artrik ävjebroddsvegetation.

Kyrkreservat Näsudden

Näsudden är ett cirka 5 hektar stort område som ligger mellan Nåen (Norrsjön) och Voxnan. Området ligger i Alfta pastorat, Ovanåkers kommun.

Blåsstarr, krypven, ävjebrodd, fyrling, slamkrypa och rosenpilört är bara några arter i denna rika flora. Vegetationstypen är ovanlig inte bara i länet utan också i övriga landet. Området är vackert och opåverkat. Närmare vattnet finns också bitvis en mycket välutvecklad kortskottsvegetation. Näsudden är av mycket stort intresse för naturvården och ingår i ett större område klassat som ett natura 2000-område och därmed också skyddsvärt i ett EU-perspektiv.

Kyrkreservat Näsudden

Näsudden är den värdefullaste sötvattenstrandängen i länet som dessutom innehåller flera rödlistade arter. Därför har strandängen avsatts som kyrkreservat och beteshävden ska fortsätta. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar störs-ta möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Näsudden kyrkreservat (pdf)

Hitta till Näsudden kyrkreservat

Ca 4 km nordost om Alfta. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:

Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: