Mer om biskop em Ragnar Persenius

Ragnar Persenius föddes 1952 i Uppsala. Han är uppvuxen i en prästfamilj i Jämtland och Härjedalen och vigdes till präst 1973. Ragnar har förutom teologi även studerat juridik och filosofi. Han doktorerade 1988 vid Lunds universitet inom ämnena missionsvetenskap och ekumenik med avhandlingen Kyrkans identitet. En studie i kyrkotänkandets profilering inom Svenska kyrkan i ekumeniskt perspektiv, 1937-1952. (Verbum 1987)

Tjänster innan pensionen

 • Församlingspräst i Bro pastorat 1973-1976
 • Stiftsadjunkt för utbildningsfrågor i Uppsala stift 1977-1980
 • Halvtidsamanuens och biträdande lärare i homiletik vid Pastoralinstitutet i Uppsala 1980-1984
 • Forskarstuderande 1980-1987
 • Församlingspräst i Norrstrands församling 1987-1988
 • Ärkebiskopens adjunkt och biskopsmötets sekreterare 1988-1993
 • Kyrkosekreterare 1993-1998
 • Chef för avdelningen för kyrkorätt och organisation på Kyrkokansliet och tillika ställföreträdande generalsekreterare för Svenska kyrkan 1997
 • Direktor vid Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm 1998-2000
 • Biskop i Uppsala stift 2000-2019

Uppdrag

 • Sekreterare i Samtalsdelegationen Svenska kyrkan-Metodistkyrkan i Sverige 1982-1985 och 1990-1991
 • Ordförande i Karlstads stifts utbildningsnämnd 1987-1988
 • Sekreterare i Kyrkomötets läronämnd 1989-1997
 • Sekreterare i biskopsmötet 1988-1993 samt biträdande sekreterare 1993-1997
 • Representant för Svenska kyrkan i dialoggrupp om kyrkosyn inom Leuenbergska kyrkogemenskapen 1989-1993
 • Sekreterare i kyrkotillhörighetsberedningen 1992-1993
 • Expert i kyrkoordningskommittén 1992-1995
 • Ledamot i Samtalsdelegationen Svenska kyrkan-Stockholms katolska stift 1992-1997
 • Sakkunnig i andra kyrkolagsutskottet vid 1992, 1994, 1995, 1997 (extra) och 1999 års kyrkomöten
 • Ledamot i Samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan 1993-1998
 • Ledamot i stiftsorganisationsutredningen 1994-1995
 • Suppleant i styrelsen för Ersta diakonisällskap 1994-1997
 • Sakkunnig i statliga utredningen om trossamfundens rättsliga reglering (SOU 1997:41)
 • Sakkunnig i ledningsgrupp, teologisk expertgrupp, utredning om ansvarsfördelning och samverkan mellan församling, stift och riksorganisation samt utredning om personal, tillsyn och överklaganden för utredningarna om Svenska kyrkans framtida organisation 1996-1998
 • Ledamot i styrelsen för ekumeniska forskningsinstitutet i Strasbourg 1998-2009
 • Ledamot av Regeringens råd för trossamfunden 2000-2006
 • Jämställdhetsambassadör i Uppsala län, 2001-2009
 • Luthersk ordförande i Porvoo Contact Group, (Borgågemenskapen), 2002-2009
 • Ordförande i direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal 2004 -2009
 • Utredningen om demokrati och delaktighet 2005-2006
 • Ledamot i Nämnden för mission och internationell diakoni 2007-2010
 • Ledamot i Lutherska världsförbundets förnyelsekommitté 2006-2008
 • Delegat vid Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling i Prag 1992 samt Lutherska världsförbundets generalförsamling i Hong Kong 1997 och Stuttgart 2010
 • Delat ordförandeskap i Centrala samrådsgruppen för de kyrkliga kulturvärdena 2002-
 • Ordförande i styrelsen för Verbum förlag och Berling press samt ledamot i Berling Medias styrelse 2010-

Publikationer – utdrag

•  Kyrkans identitet. En studie i kyrkotänkandets profilering inom Svenska kyrkan i ekumeniskt perspektiv, 1937-1952. /Avhandling/. Stockholm (Verbum) 1987.
•  Församlingen som subjekt för konfirmandarbetet. Aktuellt för konfirmandarbetet. No 4/89, s. 7-9.
•  Lutherskt perspektiv på kyrkans enhet. SPT. Nr 35, 1989, s. 545-547.
•  Påvens besök i ekumeniskt perspektiv. En hälsning till församlingarna i Ärkestiftet 1989/90. 75 årg. Uppsala, s. 31-39.

•  (& Johan F Dalman) Remissvaren kring kyrkogemenskap med SMF. SKT. Nr 8,1990. s. 100-106.
•  Ärkebiskopens ekumeniska resa till Rom. SKT. Nr 50,1990, s. 616-619
•  Luthersk-katolsk biskopsresa till Polen. SKT. Nr 18-19, 1991, s. 244-249
•  Påveämbetet - hinder eller redskap för enheten? Kyrkans Tidning 12 december 1991
•  "Romgudstjänstens budskap var arvet från Birgitta". Kyrkans Tidning 19 december 1991
•  (och Wrede, Gösta) Svenska kyrkan i dialog. SvD 16 februari 1992
•  Reformation är nödvändig. Katolsk Kyrkotidning. Nr 8, april 1992
•  Bär alla vägar till Rom? Katolsk Kyrkotidning. Nr 11/12, juni 1992
• Tjänstgöring i Svenska kyrkan för präster inom EFS. Kyrkfack nr 5/92, s. 189-190
•  Biskop Aulén som ekumen. I: Öppna gränser. Ekumeniskt och europeiskt i Strängnäs stift genom tiderna. En samling uppsatser redigerade av Samuel Rubenson. Stockholm 1992, s. 171-182
•  (Rec.) Snart enige? Glimt fra samtaler mellom forskjellige kirkesamfunn. Oslo 1992. I: NEO. Nordisk Ekumenisk Orientering. Nr 2, september 1993, s. 30
•  Enhet på dopets grund. Sändaren. 7 oktober 1993
•  Svenska kyrkan och tendenserna till konfessionella blockbildningar i Europa. I: Svenska kyrkan i det nya Europa. Tro och Tanke supplement nr 2/94, s. 79-94
•  Kyrkotillhörighet med dop. SKT, Nr 27-28,1994, s. 295-296
•  Vår gemensamma kallelse i folkkyrkan. I: Karlstads stiftsbok 1994-1995. 83 årg. Karlstad 1994, s. 169-176 (artikeln även i stiftsböckerna för Göteborgs, Härnösands och Skara stift)
•  Kyrkouppfattning och kyrkoförfattning - ecklesiologin som teologisk bas för kyrkoförfatt¬ningen. I: Kyrkosyn. Kyrkouppfattning och kyrkoförfattning. /Nordisk ekumenisk skriftserie 25/. Uppsala 1995, s. 13-27
•  Att leva i dopet - teologi för en pastoral. I: Kyrkolivets utveckling. Föredrag och program¬inslag rörande biskopens ämbetsberättelse vid stiftskonvent och prästmöte 1994. Härnösand 1995, s. 22-33
•  (och Brodd, Sven-Erik) Katolsk-lutherska relationer tre decennier efter andra Vatikankonciliet. SKT. Nr 27-28, 1995, s. 294-296
•  En jubelfest i enhetens tecken. I: Svenska kyrkans jubelfest 20-22 augusti 1993. Uppsala 1995, s. 9-16
•  A Jubilee Festival as a Sign of Unity. I: Svenska kyrkans jubelfest 20-22 augusti 1993. Uppsala 1995, s. 17-24
•  Kyrkans särställning är berättigad. Kyrkans Tidning7 september 1995
•  Tydligt svar på frågan om en självständig folkkyrka. SvD 17 december 1995
•  Religionsfrihet med bevarad identitet för Svenska kyrkan. I: Svenska kyrkan i förnyad gestalt - 1995 års beslut om kyrka och stat. Falköping 1996, s. 19-26
•  Church and State in Sweden 1995. I: European Journal for Church and State Research - Revue européenne des relations Églises-État. Volume 3. Loeven 1996, s. 121-125
•  Critical Questions from a Nordic Lutheran Perspective. I: Leuenberg, Meissen and Porvoo. Consultation between the Churches of the Leuenberg Church Fellowship and the Churches involved in the Meissen Agreement and the Porvoo Agreement. Liebfrauenberg. Edited by Wilhelm Hüffmeier and Colin Podmore. /Leuenberger Texte, Heft 4/. Frankfurt am Main 1996, s. 100-108
•  Budskapet är viktigare än budbäraren. Kyrkans Tidning  24 april 1997
•  Brilioth som ekumen. I: Yngve Brilioth - historiker, teolog, kyrkoledare. Texter, studier och minnen samlade och utgivna av Oloph Bexell. Skellefteå 1997, s. 89-147
•  Church and State in Sweden 1996. I: European Journal for Church and State Research - Revue européenne des relations Églises-État. Volume 4. Loeven 1997, s. 155-160
•  Baptism and Membership in the Church of Sweden. I: Baptism and the Unity of the Church. Edited by Michael Root and Risto Saarinen. Grand Rapids 1998, s. 183-195
•  The churches’ contribution to promoting human rights and fundamental freedoms, to the process of democratisation and to establishing the rule of law. I: Church and State Consultation 13-16 March 1997, Celakowice, Czech Republic. Conference of European Churches. Geneva 1998, s. 37-49
•  Hur bekänner vi Kristus? SvD 14 oktober 1998
•  Kyrkans pastorala ansvar. SvD 27 oktober 1998
•  Church and State in Sweden 1997. I: European Journal for Church and State Research - Revue européenne des relations Églises-État. Volume 5. Loeven 1998, s. 131-135
•  The Year 2000: Disestablishment in Sweden. Theology, May/June 1999, s. 177-186

•  Ansvarsfördelningen i församlingens och kyrkans gemenskap. FÖR. Organ för Svenska kyrkans församlingsförbund. Nr 1, februari 2000
•  Nådens budbärare – om den sakramentala folkkyrkan. Stockholm (Verbum) 2000
•  Världen är vårt missionsfält. Kyrkans Tidning 5 oktober 2000
•  Diakonin och diakonatet i kyrkans liv. I: Stora Sköndal Diakonerna och Svenska kyrkan 1898 – 1999. Stockholm 2000, s. 7-11
•  Trots allt – människan är oändligt värdefull. Ärkestiftet 2000-2001. 86 årg. Uppsala, s. 4-10
•  Förändrad kyrkoordning speglar förändrad självförståelse. I: Samtal pågår – stör gärna. Mission i tvåtusentalet. Mitt i församlingen 2000:5. Uppsala 2001, s. 16-20
•  Uppdraget som förenar. I: Vald med förtroende – en studiebok för församlingens förtroendevalda. Redaktör: Jan-Erik Alfredsson. Stockholm 2001, s. 29-35
•  Hur mycket är en människas liv värt? Kyrkans Tidning, Uppsala stiftssida. 7 februari 2002 (Se även: Låt Fadime öppna dörrar. Hudiksvalls Tidning, 4 febr)
•  Ett prästmöte där kvinnor får tala. Kyrkans Tidning 21 februari 2002
•  Teologiska kommittén gör de homosexuella synliga. Kyrkans Tidning 7 mars 2002
•  Kyrkan tar inte partipolitisk ställning. Arbetarbladet 19 september, Hudiksvalls Tidning 21 september 2002
•  Kyrkan tar politisk ställning. SPT. 18 oktober 2002
•  Gudsuppenbarelsen i ett postmodernt samhälle. Budbäraren. Nr 3, 6 februari 2003
•  Visst kan Gud. Kyrkans Tidning 10-16 april 2003
•  Det heliga rummet i tjänsten inför Gud – erfarenheter från biskopsvisitationer. I: Gamla kyrkorum i en ny tid. Arkitekter och teologer om kyrkorummets nutida användning. Red. Gunnar Granberg. Örebro 2004, s. 49-58
•  Församling för Guds och människans skull. I: Rita ny kyrka. Församlingsinstruktionen som vision och verklighet. Mitt i församlingen 2004:6. Uppsala 2004, s. 7-17
•  One ministry – three commissions. I: Reseptio 1/2006. Helsingfors 2006, s. 142-145
•  Kristen tro i kontinuitet och förnyelse. I: Präst- och diakonmöte, Uppsala 23-25 augusti 2005. Föredrag, seminarier, gudstjänster och protokoll. Uppsala 2006, s. 7-17
•  ”Dags att sluta fira skolavslutningen i kyrkan.” DN 11 januari 2007
•  Så medverkar kyrkan i skolan. UNT 23 januari 2007
•  Sekularisering inifrån marginaliserar kyrkan. Kyrkans Tidning 25 januari 2007
•  Kyrkan behöver ha en högre profil i förhållande till skolan. Dagen 30 januari 2007
•  Världen behöver ett generöst bistånd. (Med Hans-Erik Nordin) Nerkes Allehanda 8 november 2007
•  Kyrkan har också hiv. (Med övriga biskopar) Aftonbladet 1 december 2007
• Vatten för livet. Vårt uppdrag. Aktuellt för dig som är ombud, anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan. Nr 1, 2008
•  Sveriges klustervapen kan döda barn och civila. (Med Lise Bergh, Birgitta Dahl, Anna Ek, Bo Forsberg, Aleksander Gabelic, Lena Hjelm-Wallén, Petra Tötterman Andorff, Bengt Westerberg, Anna Åkerlund) Aftonbladet 13 februari 2008
•  ”Varför är omvärlden så tyst?” UNT 29 mars 2008
•  Nu gäller det att hela en hel värld. (Med Anders Åkerlund, Margareta Grape) Kyrkans Tidning den 15 maj 2008
•  Tomma ord och tyst diplomati duger inte. SvD 26 maj 2008
•  Delaktighet i en kyrka för framtiden. I: Lekman i kyrkan. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, nr 3, 2008
•  ”Kyrkans rätt att viga måste nu avskaffas”. (Med biskoparna Carl Axel Aurelius m.fl.) DN d6 februari
•  Ett pastoralteologiskt perspektiv på ett Liv i löften – om ämbetsansvar i en postmodern tid. I: Liv i löften. Kallelse-vigning-uppdrag. Dokumentation Präst- och diakonmöte i Uppsala 25-27 augusti 2009. Uppsala 2009 s. 85-90
•  Löftenas mässa. I: Liv i löften. Kallelse-vigning-uppdrag. Dokumentation Präst- och diakonmöte i Uppsala 25-27 augusti 2009. Uppsala 2009, s. 94

•  En onödig osolidarisk vigselvägran. Kyrkans Tidning 21 oktober 2010
•  Biskopar välkomnar till dopet. Hudiksvalls Tidning, m.fl. 12 november 2011
•  Med Gud för världen - om att vara kyrka. I: Dagboken med kyrkoalmanacka 2012-2013. Stockholm (Verbum) 2012, s. 6-7
•  Längtan möter närvaro. Stockholm (Herdabrev, Verbum Förlag) 2012
•  Skolan och kyrkan samverkar i en ny tid. Kyrkans Tidning 29 november 2012
•  Var kyrka i samhället! Kyrkans Tidning 13 december 2012
•  Stiftelsen Fjellstedtska skolan – arv och utvecklingslinjer. I: Fjellstedtska skolan. Årsskrift 2013. 77 årg. Utgiven av kamratföreningen Gamla Fjellstedtare. Uppsala 2013, s. 11-25
•  Kyrkoordningen ska följas. (Med Anders Wejryd). Kyrkans Tidning 23 maj 2013