Kyrkreservat

Upprättandet av så kallade Kyrkreservat är kyrkans sätt att bevara värdefulla naturtyper. Till reservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.

Egendomsnämnden i Uppsala stift har inrättat tolv kyrkreservat på kyrkligt ägd mark utan krav på ersättning från staten. Det senaste är Tunåsen som ligger i anslutning till Gamla Uppsala högar.

Kyrkreservaten är områden av skiftande karaktär men som vart och ett uppvisar en intressant miljö. De är tolv till antalet och finns från Rickebasta alsumpskog, en kärrmiljö i utanför Knivsta till Orrön, två öar i norra Dellen.

Reservatens historia

Bakgrunden till reservatsbildningen är miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 och agenda 21. Det ledde till ett initiativ från det kyrkliga miljövärnet att anordna en reservatstafett mellan Svenska kyrkans 13 stift. Det första kyrkreservatet Rickebasta alsumpskog, 15 km söder om Uppsala, kom därför att kallas Rio-reservatet.

Uppmaning

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling, önskar vi från Uppsala Stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Kyrkreservat