Kollekter

I samband med gudstjänster i Svenska kyrkan tas en gåva upp, som kallas kollekt. Då finns det möjlighet att ge ett bidrag till något ändamål som det beslutats att kollekten ska gå till.

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.

Kollekter 2023

Sammanställning av 2023 års kollekter i Uppsala stift.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Byte av kollektdag

En rikskollekt eller stiftskollekt får flyttas till en annan dag om domkapitlet medger det. Önskar församlingen byta ändamål när det är stifts- eller rikskollekt ska man skicka in en sådan anmälan till domkapitlet i god tid. 

Kom ihåg att ange vilket ändamål ni önskar ta upp till istället för det fastlagda, skälen för ändringen och vilken dag som ni kommer att ta upp kollekt till ändamålet för den tidigare fastlagda stifts- eller rikskollekten. 

Anmälan skickas via mejl till Uppsala stifts officiella e-postadress uppsalastift@svenskakyrkan.se, märk mejlet ”Byte av kollektdag”. Bifoga protokollsutdrag med beslut om byte av kollektdag från kyrkoråd/församlingsråd.

Intresseanmälan gällande kollekter för 2024

Organisationer, föreningar, stiftelser och liknande kan anmäla sitt intresse att få en stiftskollekt, där ändamålet ska stödja Svenska kyrkans verksamhet inom församlingarna i Uppsala stift eller någon annan verksamhet som det är angeläget för Svenska kyrkan inom Uppsala stift att stödja.

Stiftskollekt innebär att alla församlingar i ett stift under söndagens gudstjänst ett visst datum samlar in pengar för ett i förväg bestämt gemensamt ändamål. Högst 10 söndagskollekter per år kan vara stiftskollekter.

Intresseanmälan görs senast i maj 2023 för stiftskollekter 2024 och mer information om detta kommer ett par månader tidigare, i mars 2023.