Foto: Uppsala stift

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Uppsala stift uttrycker sin delaktighet i den världsvida kyrkan på flera sätt, bland annat genom vänavtal med kyrkor i Zimbabwe, Polen och Wales. Vänavtalen innebär att vi dels har kontakter på stiftsnivå och dels på vänförsamlingsnivå. Vi ber för varandra och har del utbyten i olika frågor.

I samarbetet med Zimbabwe ingår också utbyte av praktikanter och ekonomiskt stöd via Zimbabwefonden.

En del av budgetarbetet

Många av kyrkor runt om i världen har behov av ekonomiskt stöd. Därför verkar Uppsala stift för att både stiftsorganisationen och stiftets församlingar ska sätta av minst 1 procent av kyrkoavgiften för stöd till andra delar av den världsvida kyrkan.

Ömsesidigt utbyte

Vi vill aktivt verka för ett utbyte mellan församlingar och församlingsmedarbetare i vårt stift och i andra länder. Det ska vara ett ömsesidigt delande där alla parter lär av varandra.

Dessutom strävar vi efter att ge det ideella arbetet, uttryckt bland annat genom ombudsrörelsen en stärkt ställning i församlingarna.

Utsända medarbetare

Svenska kyrkans utsända personal bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och tar nya lärdomar tillbaka till Sverige.Tillsammans med sina samarbetspartner vill Svenska kyrkan skapa mötesplatser, bygga relationer och omsätta evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling.

De medarbetare som Svenska kyrkan, Uppsala stift sänder ut i världen skriver med jämna mellanrum reseberättelser och delar med sig av sina erfarenheter på plats.

Berhanu Yismaw, Uppsala, Liaison Officer/Representant för det internationella arbetet i Etiopien, pågående  

Marc Simbizi, Uppsala, Liason Officer/Representant för det internationella arbetet i Uganda, pågående

Eva Christina Nilsson, chef för Mellanösternenheten och just nu vikarierande på Ekumenikenheten på avdelningen, sekonderas från mitten av mars till och med februari 2019 till Lutheran World Federation i Genève för att leda de två avdelningarna Mission and Development och Theology and Public Witness i en period av strukturförändringar inom dess kansli.

Kerstin Kollander som idag är Teamsamordnare för Globala Ekumeniska Allianser på Internationella avdelningen, kommer att börja jobba på ACT alliansens kontor Genève. Det är en nyinrättad tjänst på ACT som strategisk rådgivare åt Generalsekreteraren Rudelmar Bueno de Faria. Kerstin kommer att vara sekonderad från Svenska kyrkan i två år från 1 april, 2019.​