Papper med text och en penna som följer texten
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Uppsala stifts integritetspolicy

Den senaste versionen av policyn är uppdaterad 2023-02-07 och beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Trossamfundet Svenska kyrkans verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Medlemmar och allmänhet ska ha möjlighet att få insyn i verksamheten. De ska kunna känna sig trygga med att information som samlas in får ett tillräckligt skydd och att informationen hanteras på ett korrekt sätt.

Svenska kyrkan Uppsala stift (i det följande ”Uppsala stift” eller ”stiftet”) månar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy informerar vi om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om. Med Uppsala stift avses i detta dokument stiftsorganisationen och inte stiftets församlingar och pastorat. 

Genom integritetspolicyn lämnar vi information enligt reglerna i EU:s  dataskyddsförordning, som oftast förkortas GDPR, baserat på förordningens engelska namn; General Data Protection Regulation. Informationen innehåller följande delar:

  • Ändamål: Varför vi behandlar personuppgifter. Det kan handla om övergripande syften med verksamheten som t.ex. hantera stiftets tillsyn men också mer precisa ändamål som t.ex. bokföring eller administration.
  • Laglig grund: Vi informerar också om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal (t.ex. anställningsavtal och våra stadgar, kyrkoordningen), samtycke, berättigat intresse (vi beskriver också hur vi har gjort en intresseavvägning), allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.
  • Mottagare och vilka vi lämnar uppgifter till, inklusive information om utlämnande av uppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) eller till internationella organisationer (något vi nästan aldrig gör).
  • Hur länge vi behåller uppgifter och varför.
  • Förekomst av automatiserade beslut och/eller profilering.
  • Dina rättigheter.

Om förändringar i vår integritetspolicy.

Vi kan komma att löpande göra ändringar av integritetspolicyn. Senaste versionen kommer alltid att ligga på vår webbplats www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Definitioner

Denna sida beskriver några grundläggande begrepp rörande behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Dessa principer är hämtade från EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Vem ansvarar?

Fakta om stiftets ansvar för personuppgiftsbehandling

Hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet

Vi utgår från processbaserade beskrivningar.

Vilka personuppgifter?

En övergripande beskrivning av vilka uppgifter som kan komma i fråga.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vi informerar dig om vi får uppgifter från någon annan.

Ändamål och laglig grund

Detta handlar om vilket syfte vi har med att hantera dina uppgifter, och vad vi har för stöd i lagen.

Utlämnande av personuppgifter

Det finns flera saker att ta hänsyn till när det gäller överföring av uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Svenska kyrkan har en lång tradition av att bevara information för eftervärlden, till exempel i kyrkobokföringen.

Automatiserade beslut och profilering

Denna typ av beslutsfattande används ytterst sällan.

Prästlönetillgångarna inom Uppsala stift

Prästlönetillgångarna är självständiga rättssubjekt, vilket innebär att dessa har ett eget personuppgiftsansvar för behandlingar som utförs.

För våra församlingars/ pastorats verksamhet

I vissa fall agerar vi som så kallat personuppgiftsbiträde.

Våra anställdas personuppgifter

Anställdas uppgifter förekommer i många olika sammanhang i vår verksamhet.

Hantering av dokument och e-post

Gemensamma riktlinjer hjälper oss att minimera mängden personuppgifter.

Nationella IT-system

Här råder i vissa fall ett delat personuppgiftsansvar.

Dina rättigheter

Om vi har dina personuppgifter, har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Säkerhet

När det gäller dataskydd handlar säkerhet både om hur system fungerar och vilka regler och rutiner som finns.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud samt länk till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ladda ner (pdf)

Uppsala stifts integritetspolicy
Processbeskrivning biskopens kontakter
Processbeskrivning kyrkoval
Processbeskrivning biskopsval
Processbeskrivning styrorganen
Processbeskrivning rekrytering
Processbeskrivning introduktion nyanställd
Processbeskrivning antagning präst och diakon
Processbeskrivning pastorsadjunktår/första år som diakon
Processbeskrivning rekrytering församlingspedagog kyrkomusiker
Processbeskrivning val till domkapitlet
Processbeskrivning domkapitlets tillsyn
Processbeskrivning domkapitlets behörighetsprövning
Processbeskrivning domkapitlets befogenhetsprövning
Processbeskrivning förvaltningstillsyn
Processbeskrivning ekonomi internt
Processbeskrivning servicebyrån
Processbeskrivning växelservice
Processbeskrivning evenemang/utbildning/konferens
Processbeskrivning kommunikation
Processbeskrivning internationellt arbete
Processbeskrivning jourhavande präst
Processbeskrivning flyktingstöd
Processbeskrivning församlingsinstruktion
Processbeskrivning kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)