Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Uppsala stifts integritetspolicy

Den senaste versionen av policyn är uppdaterad 2021-08-31 och beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Trossamfundet Svenska kyrkans verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Medlemmar och allmänhet ska ha möjlighet att få insyn i verksamheten. De ska kunna känna sig trygga med att information som samlas in får ett tillräckligt skydd och att informationen hanteras på ett korrekt sätt.

Svenska kyrkan Uppsala stift (i det följande ”Uppsala stift” eller ”stiftet”) månar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy informerar vi om hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om. Med Uppsala stift avses i detta dokument stiftsorganisationen och inte stiftets församlingar och pastorat. 

Genom integritetspolicyn lämnar vi information enligt reglerna i EU:s  dataskyddsförordning, som oftast förkortas GDPR, baserat på förordningens engelska namn; General Data Protection Regulation. Informationen innehåller följande delar:

  • Ändamål: Varför vi behandlar personuppgifter. Det kan handla om övergripande syften med verksamheten som t.ex. hantera stiftets tillsyn men också mer precisa ändamål som t.ex. bokföring eller administration.
  • Laglig grund: Vi informerar också om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal (t.ex. anställningsavtal och våra stadgar, kyrkoordningen), samtycke, berättigat intresse (vi beskriver också hur vi har gjort en intresseavvägning), allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.
  • Mottagare och vilka vi lämnar uppgifter till, inklusive information om utlämnande av uppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) eller till internationella organisationer (något vi nästan aldrig gör).
  • Hur länge vi behåller uppgifter och varför.
  • Förekomst av automatiserade beslut och/eller profilering.
  • Dina rättigheter.

Om förändringar i vår integritetspolicy.

Vi kan komma att löpande göra ändringar av integritetspolicyn. Senaste versionen kommer alltid att ligga på vår webbplats www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Ladda ner (pdf)

Uppsala stifts integritetspolicy
Processbeskrivning biskopens kontakter
Processbeskrivning kyrkoval
Processbeskrivning biskopsval
Processbeskrivning styrorganen
Processbeskrivning rekrytering
Processbeskrivning introduktion nyanställd
Processbeskrivning antagning präst och diakon
Processbeskrivning domkapitlets tillsyn
Processbeskrivning ekonomi internt
Processbeskrivning servicebyrån
Processbeskrivning växelservice
Processbeskrivning kommunikation
Processbeskrivning internationellt arbete
Processbeskrivning jourhavande präst
Processbeskrivning flyktingstöd