Förvaltning

Stiftets förvaltande uppgifter består i hög grad av uppdraget att förvalta prästlönetillgångarna så effektivt som möjligt.

Förvaltning
Foto: Maria Lundström

Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. 

Sedan tidig kristen tid har församlingarna rest särskilda byggnader som samlingsplatser för gemensamma gudstjänster. Kyrkorna utgör över hela landet
ett tecken på Guds närvaro och är för många förknippade med viktiga skeenden i livet och behöver vara tillgängligt för alla som söker sig dit. Svenska kyrkan
har rätt till viss ersättning hos staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Svenska kyrkan beslutar om fördelning av ersättning mellan stiften och stiften beslutar om fördelning inom sitt område. Församlingar och pastorat i Uppsala stift
uttrycker behov av stiftets stöd i fastighetsfrågor mer generellt och i frågor som rör kyrkoantikvarisk ersättning specifikt vilket innebär att resurser prioriteras
inom området.

Skogsområde med grön mossa och träd

Jord, skog och fonder

Den skog, mark och fond som Svenska kyrkan förvaltar går under benämningen prästlönetillgångar.