Ekonomiska ersättningar och bidrag - kyrkobyggnader

Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.

Foto: Sarita Dale

Ersättningen är motiverad av de antikvariska merkostnader som lagskyddet innebär. Prioritering och storlek på ersättningen avgörs utifrån åtgärdens art och objektets kulturhistoriska värde.

Några exempel på åtgärder som kan beviljas ersättning:

  • upprättande av vård- och underhållsplan eller annan utredning
  • säkerhetshöjande åtgärder, ex. installation av larm, åskledare eller el
  • konservering och stöldsäkring av måleri, inventarier eller gravvårdar
  • takreparationer, takavvattning och dränering
  • rengöring av inventarier och takmålningar
  • restaurering av äldre fönster
  • klimatförbättrande åtgärder
  • orgelrestaureringar
  • tjärning av spåntak

Tjärning av spåntak beviljas i regel hög ersättning, men övrigt löpande underhålls ges normalt ingen ersättning. Större restaureringsarbeten beviljas vanligen endast en mindre del av totalkostnaden i ersättning. Fördelningen av ersättningen görs av stiftsstyrelsen efter förslag som tagits fram av stiftets handläggare i samråd med berörda länsstyrelser.

Kontakt
uppsalastift.fastigheter.kulturarv@svenskakyrkan.se