Dina rättigheter

Om vi har dina personuppgifter, har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller att de behöver kompletteras har du rätt att begära att vi rättar dem och om du inte vill att vi ska fortsätta behandla personuppgifter har du rätt att begära att vi ska radera dem. Vi kommer att rätta och radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen, de lagregler vi är skyldiga att följa och de avtal som vi ingått med dig som registrerad. I det här sammanhanget kan det vara bra att känna till att kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans stadgar, i vissa delar anses vara ett avtal mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar. Vi har också en skyldighet att registrera allmänna handlingar och diarieföra dem, vilket kan påverka möjligheten till rättelse och radering.

Om du gett ett samtycke till behandling har du alltid rätt att återkalla samtycket och då kommer vi att radera personuppgifterna som omfattas av samtycket. Den behandling som har skett av uppgifterna innan samtycket återkallades är dock fortfarande giltig.

Du kan också invända mot behandling vi gör beträffande profilering (vi beskriver i processerna om profilering kan förekomma) samt om du har egna personliga skäl för att inte vilja få uppgifterna behandlade. Om du invänder kommer vi, om invändningen godtas, även att pröva om vi ska radera dem. Självklart kommer vi alltid att radera personuppgifter om du inte längre önskar ta emot information från oss. Vi är också skyldiga att självmant radera i flera fall (du kan i respektive process se vilka kriterier vi har för bevarande och gallring/radering).

Om du är i en rättslig tvist och behöver dina personuppgifter som bevis kan du också begära att vi inte raderar dina uppgifter (kallas begränsning eller frysning). Du har också rätt att begära begränsning när du ber oss rätta/radera uppgifter eller om du invänt mot en behandling, vilket innebär att vi inte får använda uppgifterna under den tid vi undersöker om vi kan göra det du begärt.

Slutligen har du rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig (kallas ibland registerutdrag). Ett sådant ska bland annat innehålla beskrivning av ändamål och laglig grund med behandlingarna och vilka kategorier personuppgifter det rör. Sådan information har vi redan sammanställt på övergripande nivå, se Hur vi behandlar personuppgifter vilket är ett enkelt sätt för dig att få information hur vi arbetar med personuppgifter. Ett registerutdrag innebär att du ska få en överblick över behandlingar så du förstår var dina personuppgifter eventuellt behandlas (du har dock inte en ovillkorlig rätt att ta del av handlingar där dina personuppgifter finns – den frågan kan istället prövas enligt kyrkoordningens regler om offentlighet och förbud mot att röja uppgifter).  Observera också att vi inte kan lämna ut registerutdrag om detta kommer i konflikt med krav på tystnadsplikt i lag och kollektivavtal (lagkrav finns bland annat beträffande vårt dataskyddsombud, och vi har också inskrivna krav om tystnadsplikt i kyrkoordningen och i våra kollektivavtal).