Definitioner

Denna sida beskriver några grundläggande begrepp rörande behandling av personuppgifter

Det finns några begrepp som hela tiden återkommer i detta sammanhang och som särskilt används för att beskriva dataskydd enligt dataskyddsförordningen. För tydlighets skull förklarar vi dessa begrepp här, baserat på artikel 4 i dataskyddsförordningen.

Personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierbar fysisk person (i fortsättningen kallad den registrerade), till exempel ett namn, en adress, ett identifikationsnummer eller andra faktorer som är specifika för personens identitet.

Behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat (det vill säga med hjälp av en dator, mobiltelefon, surfplatta eller liknande) eller inte. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, utlämning, överföring, spridning, justering, begränsning, radering eller förstöring.

Register

En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier och sökbar, oavsett om samlingen är centraliserad eller spridd på flera funktioner eller geografiska platser.

Personuppgiftsansvarig

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.