Barsjön

Den gamla skogen i norr och väster skapar en vildmarksstämning som är ovanlig i Uppland.

Foto: Jim Elfström

Området består av Barsjön samt ett omkringliggande bälte med skog i varierande ålder. Barsjön är unik på sitt sätt. Den liknar skogssjöarna som är vanligare längre norrut i Sverige. I de flesta fall har sådana sjöar (kärr) i Uppland blivit utdikade. Därför tycker Uppsala stift att området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Sjön med gungflytjärnen har ett mycket kalkhaltigt vatten och ett rikt djurliv med bland annat den sällsynta blodigeln. Vegetationen i den här typen av kärr är starkt kalkbunden och vattnets pH-värde ligger över 7. Kalkkärren har ofta en lågvuxen vegetation beroende på fosforbrist. Området runt Barsjön innehåller ett större antal nyckelarter och en del sällsynta och skyddsvärda växter, bland annat Gulyxne Liparis loeselii. Exempel på en sällsynt insekt som hittats i området är den 14 mm stora sköldlusen Europeltis lichtensteineri.

Kyrkreservat Barsjön

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Barsjön kyrkreservat (pdf)

Hitta till Barsjön kyrkreservat

Cirka 1 mil nordost om Tierp, 2 km öster om Västlands kyrka. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:

Informationstavlar över reservatet finns på följande platser: