Ärkebiskopens uppdrag

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare. Förutom de uppgifter och förväntningar som åvilar alla biskopar har ärkebiskopen många särskilda uppdrag.

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främsta företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang

Som företrädare för Svenska kyrkan, Sveriges största trossamfund och civilsamhälles-organisation, har ärkebiskopen ett ansvar att vara en klartänkt teologisk röst i samhälls-debatten i frågor som rör samhälle, människovärde, tro och kyrka. Ärkebiskopen ska tydliggöra vad Svenska kyrkan står för genom samverkan och påverkan i kontakter med andra trossamfund, beslutsfattare, politik, näringsliv, kultur, akademi, organisationer och media. Rollen som ordförande för kyrkostyrelsen ger också ärkebiskopen ett uppdrag att företräda trossamfundet i relation till samhällets beslutsfattare i frågor som gäller trossamfundets förutsättningar.  Ärkebiskopen har i sitt uppdrag en betydande representation på ärkebiskopsgården, för relationsskapande möten såväl inomkyrkligt som gentemot samhällets olika företrädare. Ärkebiskopen är också en efterfrågad röst och företrädare när samhället drabbas av kris och katastrof.

Som ledare för en av världens stora evangelisk-lutherska folkkyrkor har ärkebiskopen en viktig ekumenisk och interreligiös roll

I Sverige betyder det bl.a. en plats i presidiet i Sveriges kristna råd. Internationellt sker ett omfattande samarbete med andra kristna kyrkor och trossamfund genom bl.a. Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen och Borgågemenskapen. Samverkan sker också i interreligiösa samarbeten i Sverige och internationellt.  

Internationellt finns en förväntan att Svenska kyrkans ärkebiskop är drivande i utvecklingen av det ekumeniska och interreligiösa arbetet i samverkan med andra kyrkor och samfund och i förhållande till EU och FN.

Ärkebiskopen är biskop i Uppsala stift, ordförande i domkapitlet och fungerar som stiftsbiskop för sitt pastorala område inom Uppsala stift

Ärkebiskopens pastorala område omfattar Uppsala pastorat, Danmark-Funbo församling, Almunge pastorat och Rasbo pastorat. Här svarar ärkebiskopen för den biskopliga tillsynen och uppmuntran av församlingar och präster, visiterar och medverkar vid församlingshögtider m.m. Ärkebiskopen leder tillsammans med biskopen i Uppsala stift prostmöten, årliga kyrkoherdesamlingar samt präst- och diakonmöten. En särskild delegationsordning tydliggör arbetsfördelningen mellan ärkebiskopen och biskopen.   

Ärkebiskopen viger biskopar och är ordförande i biskopsmötet  

Ärkebiskopen förrättar biskopsvigningar och är i biskopsmötet primus/prima inter pares – den främsta bland jämlikar – vilket innebär att sammankalla och leda det gemensamma arbetet, utan makt att bestämma över de andra stiften och biskoparna.  

Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen 

Ordföranderollen innebär också att leda kyrkostyrelsens arbetsutskott. Kyrkostyrelsens ansvarsområden är omfattande och rymmer Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet, ekonomisk utjämning, inomkyrklig reglering, kyrkorelationer, kyrkans gudstjänstböcker, gemensamma system och tjänster i kyrkan, forskning och analys, remissyttranden i en bredd av frågor, fastighets- och kulturarvsfrågor m.m.Ärkebiskopen arbetar i sin ordföranderoll i ett nära samarbete med generalsekreteraren som leder kyrkokansliet, där kyrkomötets och kyrkostyrelsens beslut verkställs.   

Ärkebiskopen är ordförande i kyrkomötets läronämnd

Ärkebiskopen är ordförande i kyrkomötets läronämnd som yttrar sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som rör bl.a. Svenska kyrkans tro, gudstjänster och ekumeniska frågor.  

I ärkebiskopens uppdrag ingår att fira en mångfald av gudstjänster

Det omfattar nationella minnesgudstjänster, biskopsvigningar, ekumeniska och internationella högtidsgudstjänster, visitationer, mässor på Norrbyhus och ordinarie gudstjänster i Uppsala domkyrka. På onsdagar leder ärkebiskopen morgonmässan i Uppsala domkyrka.    

Ärkebiskopen har ett stort medialt tryck på sig

En stor positiv förväntan och efterfrågan på Svenska kyrkan fokuseras på ärkebiskopen och innebär många nationella och internationella mediakontakter. Som Svenska kyrkans högsta företrädare förväntas ärkebiskopen också vara tillgänglig för skarpa mediefrågor och granskningar och stå stadigt i ett hårt nationellt och internationellt medieklimat.