Zimbabwefonden

Insamlingsstiftelsen till stöd för Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe - två oberoende kyrkor i samarbete.

I och med att vänavtalet mellan Uppsala stift och Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe (ELCZ) undertecknats 1998 började parterna utarbeta former för samverkan. I syfte att “bidra till ELCZ:s självständighet genom att ge stöd till prästlöner, diakonalt arbete och undervisning” togs initiativ till Zimbabwefonden.

Fonden grundades 1999 av prosten Göran Liljestrand (ättling till en av de första svenska missionärerna i Zimbabwe) och Tord Harlin, dåvarande biskop i Uppsala stift och tidigare missionär i Zimbabwe.

Zimbabwefonden är ett uttryck för ömsesidigheten i relationen. Bildandet av en fond i Sverige med en motsvarande fond i Zimbabwe är ett tecken för den långa och djupa relationen mellan våra kyrkor och vår gemensamma förpliktelse att möta framtiden tillsammans. Den svenska Zimbabwefonden är rättsligt självständig men stöds av Uppsala stift.

Förvaltning

Målet var att fondkapitalet skulle uppgå till tio miljoner kronor i 1999 års penningvärde vilket uppnåddes 2012. Dessa medel har tillförts stiftelsen genom kollekter, gåvor och bidrag samt avkastning på kapitalet. Huvudsakliga givare har varit Uppsala stift, stiftets församlingar och privatpersoner.

Eftersom fonden formellt sett är en stiftelse får endast avkastningen användas så att grundkapitalet förblir orört. Avkastningen ska stödja ELCZ inom de tre specifika områdena: undervisning, diakoni och prästlöner. Fondens styrelse har ambitionen att till ELCZ dela ut omkring 65 000 USD årligen. Avkastningen från fonden räcker inte till för att säkerställa önskvärd oförändrad nivå på utbetalningen till Zimbabwe, varför det finns behov av att öka insamlingen till fonden.

Den finansiella förvaltningen hanteras av statliga Kammarkollegiet, som även förvaltar stora pensionsfonder och Nobelstiftelsen. Kammarkollegiets placeringsstrategi är långsiktighet och låg risk, vilket kombineras med en relativt sett hög avkastning och låga förvaltningsavgifter.

Tack vare det kostnadsfria administrativa stöd som fonden erhåller från Uppsala stift samt det faktum att styrelseledamöterna deltar i arbetet på ideell basis, kan de administrativa kostnaderna för fonden hållas på en mycket låg nivå.

Fondens styrelse

Karin Johannesson, ordförande, Pontus Islas, Eva Noreborg, Kerstin Ramdén och Hanna Sjöstedt. Biskop Kenneth Sibanda, generalsekreterare Munatsi Dube, Lars Niklasson, ekonom och Henrik Rosén, internationell handläggare är ständigt adjungerade. 

Sekreterare är Mats Lagergren, mejl: mats.lagergren@svenskakyrkan.se