Foto: Nicky Tucker

Eriksleden

En vandring där forntid möter nutid och stad möter land. Vandra mellan Gamla Uppsala kyrka (dåtida domkyrkan) till Uppsala domkyrka i centrala Uppsala.

Eriksleden

Pilgrimsvandra genom tid och rum.  Eriksleden är en cirka 6 km lång vandringsled som sträcker sig mellan Gamla Uppsala kyrka och Uppsala domkyrka. Leden tar i lugn takt omkring 2,5 timmar att vandra. Utmed hela leden återfinns skyltar med en pilgrimssymbol. 

Utefter leden ges möjligheter till såväl sköna naturupplevelser som en stunds rast på någon av parkbänkarna, vid meditationsplatsen Frälsarkransen eller i Tunabergskyrkan, som ligger i mitten av leden (finns tillgång till WC). 

Eriksleden

Endast på ett fåtal ställen måste man korsa trafikerade gator. Leden är lättgången och det går bra att ta sig fram med såväl rullstol som barnvagn. Det finns också några alternativa mindre lättillgängliga ledstråk. Det går lika bra att starta vandringen från Gamla Uppsala kyrka som från Uppsala domkyrka.

ERIKSLEDENS PILGRIMSSYMBOL

Pilgrimssymbolen, som används som ledmarkering, har sitt ursprung i den runsten från mitten av 1000-talet som sitter inmurad i Gamla Uppsala kyrkas sydvägg.

Kontakt:
asa.emren@svenskakyrkan.se, pilgrimspräst
Tfn. 018 430 37 77

Erikslegenden

St Eriks källa nedanför Uppsala domkyrka Foto: Tompen

Enligt legenden dödades kung Erik Jedvardsson den 18 maj 1160 vid den plats
där domkyrkan ligger nu. Han överraskades efter mässan av den danska prinsen
Magnus Henrikssons knektar. Vid striden blev Erik halshuggen. Huvudet rullade
nedför Domberget mot Fyrisån. Där det stannade och blodet rann ner sprängde
genast friskt källvatten fram, nuvarande S:t Eriks källa.

En helgonkult uppstod snart och mängder av pilgrimer vallfärdade till hans
grav i Gamla Uppsala kyrka. Relikerna flyttades 1273 till den nya domkyrkan i
Uppsala som var under uppbyggnad. De förvaras alltjämt där. Under fler århundraden bars, på Eriksdagen den 18 maj, hans reliker i procession tillbaka till
Gamla Uppsala. Denna sedvänja har gett namn till Eriksleden.

Vår 2024 i Uppsala

Gå en pilgrimsvandring

Pilgrim och pilgrimsleder

Vandra tillsammans och finn kraft i gemenskapen. Pilgrimsleder binder samman kyrkor och heliga platser.