Foto: Johan Nilsson

Vaksala kyrkas historia

Vaksala kyrka uppfördes på 1100-talet och är präglad av medeltiden.

Vaksala kyrka är präglad av medeltiden. Den ursprungliga kyrkan, med en stark koppling till S:t Andreas, började byggas på 1100-talet. 

Kyrkan uppfördes ursprungligen i romansk stil men omgestaltades under 1200- och 1300-talen i gotisk stil, vilket innebar att väggarna höjdes med nästan två meter. Under 1400-talet tillkom kapellen och kyrkkroppen erhöll sin nuvarande form.

En omfattande ombyggnation genomfördes på 1700-talet i nyklassicistisk stil, där bland annat kyrköppningen flyttades till väster.

De äldsta kalkmålningarna härstammar från 1300-talets förra hälft. Dessa överkalkades 1793-1795 och togs inte fram igen förrän vid restaureringen 1929.

Från 1300-talet finns också kyrkans konsekrationskors (invigningskors) kvar, målade på väggarna. Sällsynt är att man som i Vaksala bevarat en ljushållare insatt mitt i invigningskorset.

Målningarna i valven har utförts på 1400-talet av den så kallade Ärentunaskolan och framställer scener ur Gamla Testamentet.

Kyrkans förnämsta konstföremål är altarskåpet som är ett av de större i landet. Skåpet är beställt för Vaksala kyrka och tillverkat i Antwerpen på 1500-talet. Altarskåpets bilder skildrar Jesu lidande och död med korsfästelsen som centralbild. På de bevarade inre flyglarna finns helgon och martyrer, bland annat kyrkans skyddshelgon S:t Andreas liksom även den heliga Birgitta. Predellan, den nedre delen av altartavlan, återger liknelsen om de visa respektive de ovisa jungfrurna. Denna liknelse läses i högmässan på söndagen före domsöndagen i kyrkoåret varför denna söndag blivit Vaksala kyrkas egen dag, vaksaladagen.

Kyrkans äldsta inventarium är en biskopsstol från 1100-talet vilken är placerad på norra väggen i koret. I det norra kapellet, Mariakapellet, finns en Mariaikon med fem bilder målad för Vaksala kyrka av fader Robert de Caluwé från Finland.

I kyrkans södra kapell, Andreaskapellet, står en kopia av den 1300-talsdopfunt som sedan 1870 finns på Statens historiska museum. Den ursprungliga dopfunten är troligen tillverkad i domkyrkohyttan av samme mästare som utfört stenarbeten i Uppsala domkyrka. Andreaskapellet används för de flesta dopgudstjänster som firas i kyrkan. 

Intill kyrkan finns kyrkboden Tiondeboden som uppfördes på 1400-talet och som har använts såväl som förråd som kyrkhärbärge.

 

Kontakt och Öppettider vaksala Kyrka

Adress
Vaksala kyrkväg 2
754 45 UPPSALA
018-430 37 25, 018-430 37 44 (vaktmästare)


Öppettider

Vaksala kyrka är öppen vardagar kl 9.00 -15.00 samt lördagar och söndagar i samband med gudstjänst.

För visningar av kyrkan
Kontakta: Vaksala församling