Foto: Lina Eriksson

Församlingar och kansli

Församlingarna är basen för Svenska kyrkans liv och verksamhet. Inom ramen för Svenska kyrkan i Umeå finns sex församlingar och ett gemensamt kansli.

Församlingarna är grunden

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. De sex församlingarna har tillsammans 70 000 medlemmar. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar.

Församlingarna samverkar över församlingsgränserna inom vissa områden. Det kan handla om verksamhet till studenter, för finsktalande, Regnbågsgruppen som arbetar med HBTQ-frågor och familjerådgivning.

Är du osäker på vilken församling du tillhör? Här kan du enkelt söka >

Pastoratskansliet

Kansliet stödjer församlingarna i deras arbete, t ex genom en gemensam administration och kommunikationsenhet. Här finns också kyrkans familjerådgivning och Diakonicentralen som båda är gemensamma för hela pastoratet. 

På pastoratskansliet finns bland annat:

  • Kyrkoherde
  • HR/personalavdelning
  • Kanslichef
  • Diakonistrateg
  • Kommunikationsenhet 
  • Administrativ enhet  
  • Fastighetsavdelning
  • Kyrkogårdsexpedition och kyrkogårdschef

Klicka på bilden nedan och se en karta var Svenska kyrkan i Umeå bedriver verksamhet. 

ANGRÄNSANDE FÖRSAMLINGAR

Inom Umeå kommuns gränser finns ytterligare tre församlingar inom Svenska kyrkan, Sävar-Holmön, Hörnefors och Holmsund. Dessutom finns det en rad andra kristna kyrkor i Umeå. Svenska kyrkan i Umeå deltar aktivt i det ekumeniska samarbetet inom Umeå kristna råd.

Holmsunds församling
Hörnefors församling
Vännäs-Bjurholms pastorat
Vindelns församling
Sävar-Holmöns församling
Bygdeå församling