Foto: Lina Eriksson

Församlingar och kansli

Församlingarna är basen för Svenska kyrkans liv och verksamhet. Inom ramen för Svenska kyrkan i Umeå finns sex församlingar och ett gemensamt kansli.

Församlingarna är grunden

Församlingarnas grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. De sex församlingarna har tillsammans 64 600 medlemmar (år 2021). Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar.

Församlingarna samverkar över församlingsgränserna inom vissa områden. Det kan handla om verksamhet till studenter, för finsktalande, Regnbågsgruppen som arbetar med HBTQ-frågor, familjerådgivningen och diakonicentralen.

Är du osäker på vilken församling du tillhör? Här kan du enkelt söka >

Bild på Tavelsjö församlingsgård

Tavelsjö församling

Nordväst om Umeå finns den till antalet invånare minsta men till ytan största församlingen. Bygden domineras av jordbrukslandskap och församlingsborna är utspridda i ett antal byar med Tavelsjö som huvudort.

Tegs kyrka

Tegs församling

Tegs församling på södra sidan av Ume älv består av både landsbygd och tätort. Gudstjänster firas och verksamhet bedrivs i två kyrkor, fem missionshus och i Kyrkans hus i Yttersjö.

Umeå Maria församling

I norr, med stora delar av friluftsområdet kring Nydalasjön inom sina gränser, finns Umeå Maria församling där Marieområdena, Nydalahöjd och byn Anumark, ingår.

Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshuset i Hissjö.

Umeå stadsförsamling

En av Luleå stifts största församlingar sträcker sig från stadens centrum och norrut. Med fem kyrkor och flera lokaler är verksamheten varierad och omfattande.

Ålidhems församling

Ålidhems församling omfattar de östra stadsdelarna, universitetsområdet samt missionshuset i byn Innertavle.

Pastoratskansliet

Kansliet stödjer församlingarna i deras arbete, t ex genom en gemensam administration och kommunikationsenhet.

På pastoratskansliet finns:

  • Kyrkoherde
  • Chefssekreterare
  • Kanslichef
  • HR/personalenhet
  • Kommunikationsenhet 
  • Administrativ enhet  
  • Fastighetsavdelning

Diakonicentralen och  kyrkans familjerådgivning är enheter som är gemensamma för hela pastoratet. 

Pastoratskansli och administration

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, ekonomi eller personalfrågor.

Klicka på bilden nedan och se en karta var Svenska kyrkan i Umeå bedriver verksamhet. 

ANGRÄNSANDE FÖRSAMLINGAR

Inom Umeå kommuns gränser finns ytterligare tre församlingar inom Svenska kyrkan, Sävar-Holmön, Hörnefors och Holmsund. Dessutom finns det en rad andra kristna kyrkor i Umeå. Svenska kyrkan i Umeå deltar aktivt i det ekumeniska samarbetet inom Umeå kristna råd.

Holmsunds församling
Hörnefors församling
Vännäs-Bjurholms pastorat
Vindelns församling
Sävar-Holmöns församling
Bygdeå församling