Foto: Tommy Hvitfeldt

Våra kärnvärden

Vad gör vi, och varför gör vi det? Vart är vi på väg? Församlingsinstruktionen för Uddevalla pastorat visar vägen.

Församlingsinstruktionen – vårt styrdokument

Svenska kyrkans församlingar och pastorat har alla ett styrande dokument som kallas församlingsinstruktion. I instruktionen anges vilket sammanhang vi verkar i och utifrån vilka ramar. Den talar om vilken inriktning verksamheten ska ha och innehåller detaljer som hur ofta och var vi ska fira gudstjänst. 

Under våren 2019 påbörjade vi arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion för Uddevalla pastorat. Eftersom vi tror att resan är minst lika viktig som målet ville vi att så många som möjligt skulle få komma till tals i processen. Därför har både personal, förtroendevalda och församlingsbor varit delaktiga i arbetet. Efter lite drygt ett år var vi klara och i augusti 2020 godkändes vår nya församlingsinstruktion av Domkapitlet.

Under arbetet med församlingsinstruktionen identifierades tre områden som ska ha särskilt fokus i Uddevalla pastorat: utåtriktad verksamhet, idealitet och gudstjänst. Målet är att dessa områden ska få prägla alla delar av vår verksamhet och ge nya perspektiv på saker som vi redan gör.

Tre prioriterade områden:

Utåtriktad verksamhet

På många sätt har kyrkan hamnat långt ifrån människans vardag. Av de 20 000 kyrkotillhöriga i Uddevalla pastorat når vi i bästa fall ca 4 000 människor per vecka. Under storhelger kan det kanske handla om det dubbla, men en stor majoritet av medlemmarna deltar aldrig eller ytterst sällan i någon gudstjänst, är med i någon verksamhet eller besöker någon av kyrkans mötesplatser. Kyrkotillhörigheten fortsätter även att minska och inom några få år kommer medlemsantalet med stor sannolikhet att vara under 50 %. Men människans längtan efter det heliga och det andliga har inte minskat, utan vi tror att det finns inbyggt i varje människa. Vi behöver därför följa Jesu uppmaning på allvar genom att först gå ut i världen, för att sedan kunna visa på kyrkan och kyrkans gemenskap.

Idealitet

”Skörden är stor och arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” (Luk 10:2)

Vår starka övertygelse är att människor längtar efter att bli tagna i anspråk, få meningsfulla uppdrag och att få göra skillnad för andra och för sig själva. Dessutom är kyrka i första hand relation och möte. Möte med varandra och med Det heliga. Vi behöver bli och vara många fler. Det är omöjligt för några få anställda att möta det stora behovet av meningsfullhet och den stora andliga längtan som finns bland dem som bor och lever i Uddevalla. Vi vill ge människor en meningsfull tillvaro och en känsla av att tillsammans är vi kyrka. En gemenskap som inte begränsas av några yttre faktorer som ålder, etnicitet, könstillhörighet, social status eller sexuell läggning.

Gudstjänst

För att orka vara kyrka är det oerhört centralt att få fira gudstjänst. Vi behöver få komma samman i en gemenskap där vi är accepterade och älskade sådana vi är. Vi behöver få hämta kraft från gemenskap med varandra och med Det heliga. För att kunna vara en utåtriktad kyrka behöver vi också få återvända till altaret och hämta den goda kraften, för att sedan kunna gå ut i världen för att så. Därför är det oerhört centralt med genomtänkta gudstjänster, som erbjuder nattvardsgemenskap och där det känns på riktigt att vi firar gudstjänst tillsammans, oavsett vem man är. För att få ett levande gudstjänstliv måste vi våga reflektera över vårt sätt att fira gudstjänst och bjuda in till utvärdering och dialog. En styrka är att kunna vara fyra församlingar med fyra olika gudstjänstprofiler, för att därigenom kunna skapa mångfald. Vi människor är olika, därför måste även gudstjänsterna få vara olika utan att ge avkall på det som är omistligt i en gudstjänst.