Foto: Aris Suwanmalee

Skola och kyrka

I ett samhälle präglat av mångfald vill vi medverka till att unga får kunskap som hjälper dem att tolka och reflektera över tro, traditioner och kulturer. De grundläggande existentiella livsfrågorna finns hos varje människa och behöver mötas med omsorg. Därför erbjuder vi studiebesök och kyrkvandringar för Uddevallas skolelever.

Med kunskap om den egna identiteten är det lättare att möta andra med respekt och förståelse. Svenska kyrkan har sedan länge ett mycket gott samarbete med Uddevallas skolor. Vi vill stödja skolan i uppdraget att i en ickekonfessionell undervisning förmedla kunskap om den kristna tron och traditionen i Sverige och i världen och hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Studiebesök för grundskolan

Hovhultsskolan, Dalabergsskolan, Norrskolan, Ramnerödsskolan
Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan och Västerskolan

Studiebesöken berör följande moment från kursplanen: livsfrågor och etiska begrepp (gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, solidaritet, jämlikhet och relationer); alla människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter; frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott och handla ansvarsfullt; kyrkor i närområdet; kyrkorummet; kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret; berättelser ur Bibeln och deras innebörd; några av de vanligaste psalmerna.

Förskoleklass

En introduktion till kyrkans värld
Här får barnen chansen att se en av Uddevallas kyrkor från insidan. De får träffa människor som arbetar i kyrkan, och under lekfulla former får de lära sig något om vad som finns i en kyrka (dopfunt, orgel och så vidare) och vad man gör i kyrkan.

April-maj

Årskurs 1

Julen
Följ med Maria och Josef på en spännande vandring från Nasaret till Betlehem för att skattskriva sig och möt människor längs vägen som berättar om den första julen.

November-december

Årskurs 2

Skapelsen
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord... Välkommen att uppleva Bibelns skapelseberättelser: hur ljuset skingrar mörkret, hur livet på jorden blir till, människorna som skapas till Guds avbild, Adam och Eva, kunskapens träd. Vi möter berättelser ur Bibeln och reflekterar över deras innebörd för människor idag.

September-oktober

Årskurs 3

Påsken
Vi reser i tiden och träffar människor som var med om den första kristna påsken, och hör dem berätta om när Jesus dog på ett kors och blev levande igen. Petrus, Pilatus, Maria från Magdala och flera andra medverkar.

Mars-april

Årskurs 4

Kyrkogården
Vi besöker Ramneröds kyrkogård. Varje dag åker många av oss förbi kyrkogården. Visst skulle det vara spännande med en guidad tur för att lära känna den? Vi går runt på kyrkogården och tittar på olika typer av gravar och besöker minneslunden. Vi letar efter symboler bland gravstenarna och pratar om liv, död, sorg, tröst och hopp.

Oktober-november

Bibeläventyret Gamla testamentet - i klassrummet
Ett icke-konfessionellt läromedel som engagerar elever oavsett religionstillhörighet. Ger kunskap om Bibelns berättelser och en god grund för vidare samtal om judendom, kristendom och islam. Multimodalt lärande med alla sinnen som skapar delaktighet hos eleverna, lektionspass à två förmiddagar. Leds av en utbildad och licensierad instruktör. Läs mer om Bibeläventyret på www.bibelaventyret.se

 (vid förfrågan)

Årskurs 5

Bibeläventyret Nya testamentet – i klassrummet
(Kan erbjudas av licenserad bibeläventyrare). Klassen behöver ha fått Gamla testamentet först. Kontakta Sofia Bydemar för mer information.

 (vid förfrågan)

Årskurs 5-6

Fastan
Vi färdas runt jordklotet och pratar om orättvisor och kyrkornas internationella engagemang. Vi ger exempel på hur kyrkorna arbetar för att hjälpa fattiga och förtryckta, och kommer i samband med det bland annat in på vad Fairtrade är för något. Vi berättar om de många olika kyrkorna i världen och om Act Svenska kyrkan, vårt internationella arbete.

Februari-mars

Årskurs 7-9

Ta kontakt med oss för lektionsmedverkan eller studiebesök kring teman från kursplanen, exempelvis centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen; från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering; konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet; etiska frågor samt människosynen i kristendomen; etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Studiebesök för gymnasiet

I ämnesplanen för religionskunskap betonas att eleverna ska ges ”möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” Det betyder att ämnet har stora utmaningar men också stor betydelse för framtiden i en värld som alltmer genomsyras av polarisering och förenklingar.

Nedan ges fyra exempel på områden med tydlig koppling till ämnesplanen där Svenska kyrkan (delvis i samverkan med andra) kan bidra till undervisningen.

Vi vill att formen vid studiebesök/lektionsmedverkan ger eleverna stöd i att utveckla ett kritiskt och öppet förhållningssätt till religion genom att de ges möjlighet att reflektera, ställa frågor och diskutera. Samtal i mindre grupper, dialog, förberedda och spontana frågor till oss som möter eleverna får gärna ingå i pedagogiken.

Religion och religionskritik

Studiebesök eller lektionsmedverkan
De flesta stora religioner är baserade på religionskritik. Bibelns profeter, Jesus och Paulus, Mohammed och Buddha – alla beskrivs de som kritiker av sin tids religioner. När en religion blir ett maktinstrument för överheten, när den blir förtryckande för att den fastnat i en gången tids mönster, då måste den kritiseras. Samtidigt är religionsfrihet en viktig (och hotad) mänsklig rättighet, och såväl svensk grundlag som EU-lagstiftning betonar rätten för människor att både privat och offentligt utöva sin tro.

World Value Survey, världens största undersökning av värderingar jorden runt, visar att Sverige ligger mycket långt bort från genomsnittet i världen när det gäller ”traditionella religiösa värderingar” som till exempel synen på barnuppfostran och på samkönade relationer. Samtidigt: när en forskare från Uganda ville undersöka det exotiska landet Sverige, som sades vara ”världens mest sekulariserade land”, kom han fram till att detta var ”världens mest kristna land”, fullständigt genomsyrat av kristna värderingar – allas lika värde, allas rätt att äta sig mätta och ha tak över huvudet, en vilja att ta hand om den som lider nöd oavsett om den tillhör min egen folkgrupp eller inte. Så frågan om den kristna kyrkans relation till sekulariseringen är komplex.

Religiösa föreningar i Dalaberg

Studiebesök
Gymnasieklasser/-kurser inbjuds att göra studiebesök hos de religiösa föreningarna i Dalaberg. Vanligen besöks de två moskéerna, Somaliska föreningen och Dalabergskyrkan. Eleverna får möta representanter för de olika föreningarna som berättar om tro, värderingar, gudstjänstliv och verksamhet, visar lokalerna och svarar på frågor. Religionsdialog, kulturmöten och former för samverkan i civilsamhället står i centrum.

Vetenskap och livsåskådning

Studiebesök eller lektionsmedverkan
Långt bortom debatten mellan ateister och fundamentalister om ”evolution kontra skapelse” pågår en seriös och spännande dialog kring betydelsen av den framväxande vetenskapliga synen på människan och universum. Personer med hemhörighet i olika livsåskådningar och olika vetenskapsområden kommer med sina bidrag till detta världsvida samtal. Har människor en fri vilja? Är mitt jag detsamma som min hjärna? Vad får forskningen kring genernas betydelse för våra personlighetsdrag för konsekvenser för vår syn på människors moraliska ansvar? Är livets uppkomst bara en obetydlig tillfällighet i kosmos historia, eller kan vi göra tolkningen att världsalltet är inriktat på att liv ska kunna uppstå och utvecklas? Kan Gud ha en poäng med evolutionen? Finns det liv på andra planeter?

Hot och hopp

Studiebesök eller lektionsmedverkan
Det är mycket som går i rätt riktning i världen idag även om media oftast ger en annan bild, med betoning på hoten mot mänsklighetens överlevnad. Dessa hot kan leda till vanmakt och ångest – men även till en vilja att engagera sig. Hur hanterar vi de existentiella hoten på ett sunt sätt? Vilka källor kan hjälpa oss att få en mer balanserad bild av hot och hopp? Och vilka vägar finns att gå för den som vill engagera sig – genom föreningar, genom att ta ansvar i vardagen, genom yrkesval...? Vilka resurser finns i religioner och livsåskådningar för människors livsval och förhållningssätt?

Barns rätt till andlig utveckling

I Barnkonventionen talas upprepade gånger om barns rätt till andlig utveckling. Andlighet är inte något primitivt som fanns förr. Det är inte något som ”andra” sysslar med. Andlighet finns i klassrummet varje dag, hela tiden.

• Hur kan vi möta barns andlighet?
• Hur kan vi stötta barn i deras andliga utveckling?
• Hur kan vi se och bemöta andlighetens olika uttryck?

Vid förfrågan kan vi tillsammans ordna en utvecklingsdag för personalen. Kontakta oss gärna för stöd och dialog kring andliga och andra mänskliga frågor!