En silverkalk med vin står på ett bord.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sjukhuskyrkan Uddevalla

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Uddevalla sjukhus: patienter, närstående och personal. Vi arbetar med själavård, krisstöd, gudstjänster samt leder reflektionsgrupper och utbildningar för personal.

Sjukhuskyrkan vilar på kristen grund och är till sin grundstruktur en diakonal och själavårdande verksamhet. Vårt uppdrag är att finnas till för människor som behöver någon att tala med, någon som har tid och som lyssnar utan att fly eller väja från det svåra. Sjukhuskyrkan möter på olika sätt frågorna, rädslan, vanmakten och oron inför framtiden. I mötet mellan människor kan kraft och hopp frigöras. Mötet och samtalet alltid sker utifrån den enskildes perspektiv.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde.

Helhetssyn på människan

Den människosyn som sjukvården vilar på förutsätter en helhetssyn på människan. Helhetssynen tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner hos den enskilde individen. Sjukhuskyrkans uppdrag är att i samverkan med sjukvården finnas med i tolkningen och förståelsen av sjukdom, lidande och död, så som det avspeglas i den konkreta situationen.

Symbolen

Sjukhuskyrkans symbol vill spegla helhetssynen på människan. Blomman från den avbrutna grenen vill visa på (att det finns) nya möjligheter. Det som gått sönder eller skadats ska eller kan finna nya vägar till liv igen. Både den avbrutna grenen och sidoskottet är omslutna av korset. Så är vi alla alltid omslutna av Guds närvaro.

  • Sjukhuskyrkan vill vara en samtalspartner för patienter, närstående och personal.
  • Sjukhuskyrkan frågar inte efter religionstillhörighet eller livsåskådning.
  • Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.
  • Vi kan förmedla kontakt med andra personer i samhället, i den egna församlingen eller i det egna trossamfundet.

Sjukhuskyrkan i Uddevalla är representerade i NU-sjukvården i Palliativa vårdteam, och i kris- och katastrofberedskapen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Sjukhuskyrkan

Vår expedition och samtalsmottagning finns på entréplan vid målpunkt A. Andaktsrummet ligger också vid målpunkt A men i korridoren mot restaurangen. 

Telefon: 010-435 65 65 
E-post: sjukhuskyrkan.uddevalla@vgregion.se

Aktuellt i Sjukhuskyrkan

Samtalsmottagning och krisstöd

Det kan finnas många anledningar till att vilja ha någon att prata med. Sjukhuskyrkan är beredd att möta alla oavsett livsåskådning. Det kan vara som en ventil i livet eller som stöd när det hänt något allvarligt.

För personal i NU-sjukvården

Att som sjukhuspersonal ofta möta andras lidande innebär påfrestningar. Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privatliv övermäktiga. Du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan på Uddevalla sjukhus för enskilda samtal.

Besöksgrupp

Vill du engagera dig för att besöka en medmänniska, bryta ensamhet och ge stöd och uppmuntran till andra. Gå med i en besöksgrupp. Hör av dig vid intresse.

Kontakta Sjukhuskyrkan

I Sjukhuskyrkans arbetslag finns, förutom utbildning i sjukhussjälavård, också kompetens bland annat inom: att möta människor i kris och katastrof, sorg, mångkulturella möten, suicidprevention och avlastningssamtal.

Andaktsrum och gudstjänster

Rummet är till för en stunds vila, stillhet, eftertanke och gudstjänst. Här firas regelbundet gudstjänster och du kan också få förbön.

Stöd hos andra kyrkor och religioner

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.

Grupper hos Sjukhuskyrkan NÄL

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Sjukhuskyrkan finns till för alla som besöker och vistas på Näl - patienter, närstående och personal.

Samtalsstöd hos andra aktörer

I Uddevalla finns många mötesplatser för dig som behöver det. Här hittar du andra platser som du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Om kyrka/vård

Kyrka/vård är en samverkansform mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Uddevalla kommun. Att bli sjuk, vara patient eller närstående kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara viktigt att få möta någon som har vana att lyssna.