Några färgglada hjärtan med olika positiva budskap hänger i snören på en trädgren.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Här kan du läsa om hur Uddevalla pastorat behandlar personuppgifter.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Simeon Olander, 0522 64 21 35
e-post:  simeon.olander@svenskakyrkan.se

Dina rättigheter och kontakt

Information om dina rättigheter gällande personuppgiftsbehandling.

Barngrupper

Hur och varför vi behandlar era personuppgifter om ditt barn går i en barngrupp hos oss.

Bild- och filmmaterial

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial.

Bokning av begravningsgudstjänst och gravsättning

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst.

Dop av barn

Hur och varför vi behandlar era personuppgifter om ditt barn ska döpas hos oss.

Dop av vuxen

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du ska döpas hos oss.

E-post

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Gravrättsinnehavare och -intressenter

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

Handlingar

Hur vi hanterar handlingar.

Information om konfirmation

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter i samband med konfirmation.

Delade äpplen i en grön kopp.

Jobbansökningar

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter Om du söker jobb hos oss.

Kursanmälan

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs hos oss.

Medlemmar

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Myndighetskontakt - Begravningsverksamheten

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i samband med myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Sociala medier

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

Vigsel

Hur och varför vi behandlar era personuppgifter om ni ska viga er hos oss.

Vuxengrupper

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter Om du är med i en av våra vuxengrupper.