Foto: Pexels

Miljö och hållbarhet

Kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla pastorat arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att inte bara följa de krav som ställs på oss utan att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet.

Fossilfria 2023

Vi har som mål att vår verksamhet ska vara helt fossilfri år 2023. Redan nu drivs våra gräsklippare, trimmers, häcksaxar och andra maskiner av el. Våra dieseldrivna fordon drivs av så kallat HVO-bränsle som är utvunnet av slaktavfall. 

Ängsytor

Genom att anlägga ängsytor där vi tidigare hade gräsmattor minskar vi energianvändningen och bidrar till ökad biologisk mångfald. Ängen kännetecknas av näringsfattig jord. Och det är just bristen på näring som ökar mångfalden: i en näringsfattig miljö kan ingen art växa ohämmat och tränga ut alla andra. På ängen kan du hitta upp till 50 arter per kvadratmeter – lika många som i regnskogen. Den stora rikedomen på arter gör ekosystemet robust och mer motståndskraftigt mot klimatförändringar.* Artrikedomen gynnar även bin och andra pollinatörer.

Egen jord

Växtavfall från kyrkogården komposteras på plats hos oss och komposten sköts enligt ett särskilt schema. På så sätt skapar vi ett kretslopp som gör oss självförsörjande på mat- och planeringsjord. Det bidrar även till minskade transporter.

Perenna växter som lockar insekter

När vi anlägger rabatter med perenna växter väljer vi ut växter som lockar till sig fjärilar och bin. Allt för att gynna den biologiska mångfalden och se till att bin och andra pollinatörer har mat under så lång del av säsongen som möjligt. Bland våra skötselpaket för gravar finns ett särskilt perennpaket som gynnar insekter.

Miljödiplomering

Uddevalla pastorat följer det miljöledningssystem som Svenska kyrkan har arbetat fram tillsammans med Sensus studieförbund. Miljödiplomeringen bygger på en teologisk grund och rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

*Källa: Naturvårdsverket