Foto: Pixabay

Hållbarhetsarbete

Svenska kyrkans hållbarhetsarbete utgår från tre områden: miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Arbetet för en mer hållbar utveckling är centralt för Svenska kyrkans uppdrag och verksamhet. Uddevalla pastorat följer det miljöledningssystem som Svenska kyrkan har arbetat fram tillsammans med Sensus studieförbund. Miljödiplomeringen bygger på en teologisk grund och rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Hållbarhetsarbete vilar på två principer som är grundläggande för kristen tro och etik. Principerna uttrycker dels att alla människor är lika mycket värda och dels att människan har ett ansvar, både gentemot sina medmänniskor och gentemot sin omvärld. Svenska kyrkan måste därför alltid agera proaktivt samt följa upp och syna den egna verksamhetens påverkan på både miljö och människor.

Vad menar vi med hållbarhet?

Miljörelaterad hållbarhet omfattar frågor som vår verksamhets klimatpåverkan, energiförbrukning, användning av kemikalier med mera. En ohållbar hantering av ekologiska resurser gör det svårt att bygga ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Social hållbarhet omfattar mänskliga rättigheter. På vår arbetsplats kan det handla om frågor som fackliga rättigheter, mångfald och hälsa. I samhället i stort berör det frågor som social sammanhållning och behovet av sociala skyddsnät.

Ekonomisk hållbarhet berör frågor som effektiv och ansvarsfull resursanvändning samt insatser för att förhindra korruption.

I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att utgå från dessa områden. Med stöd av Svenska kyrkans nationella arbete anser vi att vi har störst möjlighet att minska vår negativa påverkan och skapa värde inom dessa områden. Vårt hållbarhetsarbete ingår som en integrerad del i all vår verksamhet och alla medarbetare har således en skyldighet att följa våra rutiner och riktlinjer.

Fairtradevaror

Fairtrade

Ditt val gör skillnad! I våra kyrkor finns ett utvalt sortiment av fairtrade-varor till försäljning. Bland våra storsäljare finns kaffe, te, olja och choklad. Varorna kommer från Asien, Afrika och Latinamerika, tillverkade enligt internationella Fairtrade-principer.

Miljö och hållbarhet

Kyrkogårdsförvaltningen i Uddevalla pastorat arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att inte bara följa de krav som ställs på oss utan att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet.

Närodlat altarbord

Varje söndag placeras färska blommor på altaret i våra kyrkor. Blommorna kan följa kyrkoårets färger eller söndagens tema, men de kan också komponeras fritt utifrån tillgång och utbud. Sedan 2020 har Svenska kyrkan en egen odling av altarblommor vid Bäve kyrka.