Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gravrätt och gravbrev

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten får bara utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten.

Gravrätt

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Som gravrättsinnehavare är du ansvarig för att graven sköts och ser vårdad ut. Du har rätt att bestämma vem som får begravas där och hur graven ska utsmyckas. Ibland kan flera personer gemensamt vara gravrättsinnehavare. Då delar de på ansvaret och bestämmer tillsammans. Du får som gravrättsinnehavare till exempel bestämma vilken gravsten graven ska ha. Det är inget tvång att en grav ska ha en gravsten eller liknande, men tänk på att alla typer av gravstenar inte passar eller tillåts överallt. 

Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år, räknat från det att någon har blivit gravsatt. Vill du behålla graven därefter kan gravrätten förlängas i ytterligare 25 år. Förlängning av gravrätt är för närvarande kostnadsfritt i Uddevalla pastorat.

Om du flyttar eller byter adress är det bra om du meddelar kyrkogårdsförvaltningen din nya adress.

Anmälan om gravrättsövergång

Om gravrättsinnehavaren avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader om vem eller vilka som är ny eller nya gravrättsinnehavare. Om ingen anmälan görs eller om ingen kan eller vill ta över, kommer gravrätten efter en prövotid att anses återlämnad.

Att återlämna gravrätten

När gravrätten återlämnas blir kyrkogårdsförvaltningen innehavare av graven. Det innebär att den tidigare gravrättsinnehavaren inte längre bestämmer över graven. Det betyder att inga blommor får planteras, inga gravsättningar får äga rum och att graven kommer att skötas av kyrkogårdsförvaltningen.

Om det finns en gravvård på graven (gravstenar eller liknande) kommer den att tillvaratas av förvaltningen, om inte den som återlämnar gravrätten meddelat att gravvården kommer att tas om hand. Om den bedöms vara kulturhistoriskt värdefull, kan den bevaras till eftervärlden. 

De som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar oavsett vad som händer med gravrätten. Om en ny kista gravsätts kommer den att placeras grundare än de gamla kistorna och om en ny urna sänks, sker det på ett annat ställe än där de gamla urnorna finns. Graven kan komma att upplåtas på nytt till en ny innehavare dock tidigast 25 år efter senaste gravsättningen.

Innan ny upplåtelse sker sköts graven av kyrkogårdsförvaltningen utan att något planteras.

Rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

  • bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen.
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet.
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång.
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
  • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
  • anmäla ny gravrättsinnehavare. 

Gravbrev

Ett gravbrev är en obligatorisk handling vid upplåtelse av gravrätt. Ett gravbrev är ett bevis på rätten till gravplatsen men inte bärare av densamma. Det krävs således inte att gravrättsinnehavaren kan visa upp gravbrevet för att hävda sin rätt utan det är den som finns antecknad i gravboken som kan utöva de rättigheter en gravrättsinnehavare har.

Finns flera innehavare till gravplatsen har var och en en andel i gravrätten och skall ha var sitt gravbrev. Ett nytt gravbrev bör också utfärdas när villkoren förändras vid t.ex förlängning och förnyelse av gravrätten.

Gravbrevet innehåller vad som föreskrivs i begravningsförordningen om gravbrev.

Vill du veta mer? Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen!

Telefon: 0522 64 21 10
Telefontider: Vardagar 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.

E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adress
Kyrkogårdsförvaltningens expedition finns på Sigelhults kyrkogård.
Besöksadress: Sigelhultsvägen 51
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla

Expeditionen är öppen för besök:
Mån-tor 10.00-16.00 
Fre 10.00-14.00
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.