Foto: Maria Bergendahl

Förtroendevalda

Uddevalla pastorat ingår i Göteborgs stift och är en del av trossamfundet Svenska kyrkan. Vi är omkring 100 anställda fördelat på församlingsverksamhet, kyrkogårdsförvaltning och administration.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. I Svenska kyrkan finns det drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Deras grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingarna Dalaberg, Bäve, Lane-Ryr och Uddevalla bildar tillsammans Uddevalla pastorat. Inom pastoratet finns också en kyrkogårdsförvaltning samt administration med kompetens inom bland annat ekonomi, HR, förvaltning och fastighet. Kyrkoherden är pastoratets högste chef och ansvarar för ledning, samordning och tillsyn.

Styrning

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Uddevalla pastorat och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för pastoratets verksamhet, de beslutar i principiella ärenden och i frågor som på annat sätt är av större vikt. Underordnat kyrkofullmäktige finns kyrkorådet som fungerar som pastoratets styrelse och fullmäktiges verkställande organ. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och ekonomi och är ansvarig arbetsgivare för pastoratets personal. Ledamöterna i kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige utifrån mandatfördelning i kyrkovalet.

I varje församling finns ett församlingsråd som har det lokala och konkreta ansvaret för församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. I samråd med präst och musiker beslutar man till exempel om vilka gudstjänster som ska firas i församlingen och vart kollekten ska gå. Ledamöterna i församlingsråden väljs av kyrkofullmäktige och de sammanträder ungefär en gång i månaden. 

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.

Uddevalla kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Uddevalla pastorat. De bestämmer ramarna för pastoratets verksamhet och beslutar i principiella ärenden och i frågor som på annat sätt är av större vikt.

Uddevalla kyrkoråd

Kyrkorådet är underställt kyrkofullmäktige och fungerar som pastoratets styrelse och fullmäktiges verkställande organ. De har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och ekonomi och är ansvarig arbetsgivare för pastoratets personal. Kyrkorådet består av elva ledamöter.

Bäve församlingsråd

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.

Dalabergs församlingsråd

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.

Lane-Ryrs församlingsråd

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.

Uddevalla församlingsråd

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att bidra till, utveckla och på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler.

Miljö- och tillgänglighetsrådet

Miljö- och tillgänglighetsrådets uppgift är bland annat ta fram förslag till mål och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor inom pastoratet.

Valberedningen

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Uddevalla pastorat organisera och genomföra kyrkovalet vart fjärde år.