För personal i NU-sjukvården

Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

För Dig som personal

Sjukhuskyrkan är normalt bemannad vardagar 08.00-16.00 och övrig tid nås någon medarbetare via växeln.
Våra lokaler ligger på entréplan vid målpunkt A.                       

Att som personal ofta möta andras lidande innebär påfrestningar. Ibland blir påfrestningarna i arbete och/eller privatliv övermäktiga. Även du som är medarbetare i NU-sjukvården är välkommen till Sjukhuskyrkan för enskilda samtal.

Sjukhuskyrkan vill vara en resurs i olika personalgrupper eller enskilt kring teman så som rör kris/svåra besked, död och sorg, mångkulturella möten, existentiella frågor, etik m.m. Vi erbjuder reflexioner och föreläsningar kring dessa teman.
 

Vi behöver Din hjälp för att nå patienter och närstående för att kunna erbjuda:

Samtal – när man själv eller en närstående drabbas av sjukdom, lidande eller död blir frågorna om livets och lidandets mening ytterst angelägna. Att då ha en samtalspartner, någon att bolla tankar och frågor med, kan vara till stor hjälp.

Enskild nattvard, andakt och förbön – när det finns önskemål om enskild nattvard, andakt och förbön så ta kontakt med Sjukhuskyrkan. Vi anpassar tid och plats efter situationen. Vi kan skapa ett ”heligt rum” kring en sjukhusbädd, samtalsrum eller i sjukhusets andaktsrum.

Andra kyrkor och religioner – I Sjukhuskyrkan uppdrag ligger att möta alla oavsett livsåskådning. Vi samtalar gärna med patienter och närstående.

Vi förmedlar gärna kontakt med andra personer i samhället, i patientens/närståendes egen församling eller trossamfund.

Avsked/andakt vid dödsbädden – på avdelning eller i sjukhusets bårhus se Riktlinjer Barium.ID:25485

Vi omfattar NU-sjukvårdens riktlinjer för barnperspektiv med ”Barn som anhöriga” i fokus. Forskning visar på vikten av barn och ungdomars möjlighet till delaktighet vid svåra situationer. Sjukhuskyrkan finns gärna med som stöd.

Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.