Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften täcker kostnader kring gravsättning för alla som är folkbokförda i Sverige. Avgiften täcker allt som behövs för att genomföra gravsättning, till exempel skötsel av kyrkogårdar, tillhandahålla lokaler och att det finns tillräckligt antal gravplatser.

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift. I Uddevalla är det Svenska kyrkan som ansvarar för denna verksamhet, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte. Ansvaret innebär att tillhandahålla gravplatser, underhålla kyrkogårdarna samt att ombesörja kremationer och utföra gravsättningar. För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en avgift, den så kallade begravningsavgiften.  

Vad är begravningsavgift?

Hur mycket du betalar i begravningsavgift kan du se på ditt besked om din slutliga skatt. Begravningsavgiften gäller alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om du tillhör något trossamfund eller ej. Storleken på begravningsavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i Uddevalla pastorat. I begravningsverksamhetens uppdrag ingår till exempel att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt att kunna tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.  

Utöver detta ingår att hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten, inte minst att anlägga, sköta och vårda de allmänna begravningsplatserna. Dock ingår inte vanlig gravskötsel. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten för alla folkbokförda i Sverige, oavsett inkomst, bostadsort eller ålder. Alla måste gravsättas. 

Vad får jag för begravningsavgiften?

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
 • Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar 

Begravningsombudens verksamhet bekostas också av begravningsavgiften.

De tjänster som är utan kostnad i den församling där vi är folkbokförda har vi även möjlighet att få i en annan församling. 

Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett. 

Vad måste jag betala själv?

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
 • Begravningsceremoni (för de som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst)
 • Urna
 • Minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten
 • Skötsel av graven
Kyrkogårdsarbetare trimmar gräset på Sigelhults kyrkogård.

Gravskötsel

Här hittar du information om de skötselpaket som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder. Inklusive prislista samt information om hur du beställer gravskötsel.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanligaste frågorna som rör begravningsverksamheten. Hittar du inte svaret på det du söker är du välkommen att kontakta oss.