Foto: Maria Svensk

Stöd hos andra kyrkor och religioner

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om riter som knyter an till den religion en person bekänner sig till eller känner samhörighet med.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Det betyder att vi representerar alla kristna samfund som är medlemmar i SKR (Sveriges kristna råd) se länk.

Ett av Sjukhuskyrkans uppdrag är att ha kontaktuppgifter till religiösa företrädare för de samfund som finns i vårt upptagningsområde. Vi förmedlar kontakt med företrädare för olika kristna traditioner och olika religioner.

För att komma i kontakt med ytterligare kyrkor och religioner, se länkar nedan eller kontakta Sjukhuskyrkan, tel. 010-435 00 00.

I budgetpropositionen 2013 skriver regeringen om den andliga vården:
"Den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, är en viktig resurs så väl för sjukhusen som för den enskilde. Behovet av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt större utsträckning. Områden där betydelsefulla insatser görs är psykosocialt stöd, avlastningssamtal, beredskap kvällar och helger, sorgegrupper m.m. Utöver detta deltar sjukhuskyrkans medarbetare i olika utbildningar för sjukhusens medarbetare när det gäller religion och kultur."