Foto: Magnus Aronson/IKON

Så styrs vi

Svenska kyrkan är en förtroendemannastyrd organisation där ledamöterna väljs genom allmänna val. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ men organisationen består av många olika råd och utskott vilka finns till för att kyrkofullmäktige i slutändan ska få väl genomarbetade förslag som gynnar pastoratet och dess tillhöriga.

En demokratiskt styrd organisation  

Västra Tunhems pastorat org nr 252003-2992 ligger i Skara stift.  Pastoratet består av fyra församlingar, Västra Tunhem, Gärdhem, Åsaka-Björke och Vänersnäs.

Svenska kyrkan är demokratiskt organiserad. Vart fjärde år är det kyrkoval där alla som har fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt. Då väljs de förtroendevalda som ska representera församlingsmedlemmarna de närmaste fyra åren.  

I pastoratet är befolkningen ca 12 000 personer varav drygt 76 % är kyrkotillhöriga. Kyrkans verksamhet bekostas av skattemedel. De kyrkotillhöriga betalar en kyrkoavgift på 1,17 kr. Pastoratet är, på uppdrag av staten, huvudman för begravningsverksamheten. Alla folkbokförda i Sverige betalar en gemensam begravningsavgift på 24,2 öre per hundralapp, vilken oavkortat går till begravningsverksamheten.

I pastoratet finns sju kyrkor. I anknytning till alla kyrkor finns församlingshem. Vid alla kyrkor utom Vargöns kyrka och Halvorskyrkan finns en kyrkogård.

Västra Tunhems pastorat har ca 35 tillsvidareanställda och därutöver säsongs- och timanställda.

Vår organisation

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

• Mål och riktlinjer för verksamheten
• Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
• Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
• Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder
• Val av revisorer och revisorersättare
• Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
• Årsredovisning och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga vilket betyder att som medlem i Svenska kyrkan har man rätt att närvara vid dessa sammanträden.

Ordförande mandatperiod 2022-2025
Bengt Olsson
Tel: 0707-911 784
E-post: furulundbengt@gmail.com


 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, och ansvarar för beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Man ansvarar även för löpande styrning och utvärdering.

Enligt Kyrkoordningen ska Kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet är även arbetsgivare och därmed ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom pastoratet.
Kyrkorådet fattar också myndighetsbeslut för begravningsverksamheten.  Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet och ingår som ledamot i kyrkorådet.

Ordförande mandatperiod 2022-2025
Annalena Levin
Tel: 0708-523 573
E-post: annalena.levin@svenskakyrkan.se

 

Budgetberedning

Budgetberedningen skall utreda och bereda förslag till årsbudget med ekonomisk tvåårsplan för församlingsverksamheten, fastigheter, ledning och administration samt sammanställa begravningsverksamhetens budget.

Ordförande mandatperiod 2022-2025
Annalena Levin
Tel: 0708-523 573
E-post: annalena.levin@svenskakyrkan.se

Personaldelegation

Personaldelegationen hanterar alla slags förekommande personalärenden.

Ordförande mandatperiod 2022-2025
Annalena Levin
Tel: 0708-523 573
E-post: annalena.levin@svenskakyrkan.se


 

Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet verkar på uppdrag av Kyrkorådet och ansvarar för förvaltning och tillgänglighet avseende fastigheter och byggnader.

Ordförande mandatperiod 2022-2025.
Brynolf Appelgren
Tel: 070- 881 04 28
E-post: halltorps.gard@telia.com

 

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet verkar på uppdrag från Kyrkorådet. Utskottet ansvarar för begravningsverksamheten och fullgör myndighetsutövning inom pastoratet enligt begravningslagen och begravningsförordningen samt ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten. Kyrkogårdsutskottet skall även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. 

Ordförande mandatperiod 2022-2025.
Bengt Olsson
Tel: 070-791 17 84
E-post: furulundbengt@gmail.com

 

Församlingsråd

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet håller sig kontinuerligt informerade om församlingsarbetet och utarbetar bland annat förslag till kyrkorådet om verksamhetsplan och budget för församlingen samt följer upp verksamheten inom församlingen.

Ordförande mandatperiod 2022-2025.
 
Västra Tunhems församlingsråd
Ordförande: Helene Vierikko
Tel: 0735-31 59 15
E-post: vierikko.helene@gmail.com  

Gärdhems församlingsråd
Ordförande: Gert Frick
Tel: 072-970 70 59
E-post: gert.frick@gmail.com

Vänersnäs församlingsråd
Ordförande: Joen Morales
Tel: 0521-22 90 50
E-post: joen.morales@dom.se

Åsaka-Björke församlingsråd
Ordförande: Anneli Ek
Tel: 070-98 07 002
E-post: annelie.e@telia.com

Valnämnd

Det är obligatoriskt att det i varje pastorat finns en valnämnd. Denna ansvarar för valets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda Stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen.
Ledamöter och ersättare i valnämnden väljs av kyrkofullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. De väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter valåret. Antalet ledamöter får inte vara mindre än tre.

Ordförande Valnämnden mandatperiod 2022-2025.
Gert Frick
Tel: 072-970 70 59
E-post: gert.frick@gmail.com

Ordförande Valberedning mandatperiod 2022-2025.
Gunvor Påsse
Tel: 070-799 08 24
E-post: gunvor.passe@telia.com