Gärdhems kyrka och kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Gärdhems kyrkogård

Kyrkan ligger väl synlig på en åsrygg vid landsvägen till Sjuntorp utanför Gärdhems kyrkby. Sydost om kyrkan ligger församlingshemmet, invigt 1975, och parkeringsplatser. Huvudentrén till kyrkogården finns uppe på åsryggen väster om kyrkan.

Kyrkogårdens historia

Gravfältet på kyrkans sydöstra del var det första området som togs i bruk. Gravplatser på evärdlig tid togs upp utmed hagtornshäcken som omgärdade hela kyrkogården.

Kring sekelskiftet flyttades en del föremål och gravvårdar från den gamla kyrkogården till den nya för att de bättre skulle kunna skyddas mot förfallet som rådde på den övergivna kyrkogården.

Vid kyrkostämman 1897 beslutades att området nordväst om kyrkan skulle tas i bruk. Det kom att dröja några år innan området gjordes i ordning för gravsättning. Innan området börjades användas kallades länsträdgårdsmästaren till platsen för att på en uppritad karta anvisa hur området skulle iordningsställas.

Kyrkogården utvidgades första gången 1933 då markområdet mellan den befintliga kyrkogården och Prästgårdsvägen köptes in. Detta område togs i bruk i två etapper. Arkitekt A. Niklasson anlitades för att uppgöra ett förslag på hur området skulle utformas.

I Niklassons förslag fanns både bisättningsrum och ceremoniplats placerade i kyrkogårdens sydöstra hörn men Kungliga Byggnadsstyrelsen godkände inte den delen av förslaget. Församlingen ansåg att man inte hade behov av dessa delar och arkitekten hade inte tid att omarbeta förslaget. Några år senare anlitades stadsträdgårdsmästaren A. Hermansson i Trollhättan för att uppgöra förslag på gravfält och gravanordningar.

1952 uppfördes bisättningsrummet, ritat av A. Niklasson, i slänten norr om kyrkan. Fram till 50-talet fick de som hade råd köpa gravplats medan övriga gravsattes på den s.k. allmänningen på kyrkogårdens nordvästra hörn.

För att få bort karaktären av fattigområden beslutades 1955 att gravplatser skulle utlämnas gratis. 1973 togs andra delen av det inköpta området i bruk. Det nya området blev ett rent urngravfält. Den gamla allmänningen som legat oanvänd togs i bruk för urnsättning 1981. Under 1980-talet köptes markområdet norr om Prästgårdsvägen. Där anlades en minneslund på höjden med ett gravkvarter nedanför. 

Källa: Kulturhistorisk inventering 1994
Västra Tunhems kyrkliga samfällighet
Älvsborgs Länsmuseum

Kyrkogårdsförvaltningen

Administration kyrkogårdsförvaltning

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson
må-fr kl. 9-11
tfn: 0520-42 11 01

Arbetsledare för kyrkogårdarna: 

Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård
461 93 VÄSTRA TUNHEM

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-394 86 32

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89