Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Identitet och färdriktning

Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion (FIN) enligt 57 kap §5-7 i kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning men är inte ett måldokument. Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år.  

Församlingsinstruktion för Torslanda-Björlanda församling

 

Vad skall församlingsinstruktion innehålla?

Innehållet är bestämt av föreskrifter i kyrkoordningen (57 kap) och av domkapitlets intentioner. I Vägledningen grupperas innehållet på det sätt domkapitlet önskar få det disponerat vid utfärdandet.

1. Försättsblad med kyrkofullmäktiges godkännande/kyrkoherdens undertecknande
2. Omvärldsanalys
3. Pastoralt program som utmynnar i​:
 - Barnkonsekvensanalysens resultat
 - Fördelning av den grundläggande uppgiften i pastorat
 - Tre prioriterade områden
4. Domkapitlets regler med mera (formaliadel)

Tre fokusområden

Det pastorala programmet som en del i församlingsinstruktionen skall slutligen mynna ut i beskrivningen av tre prioriterade områden inom ramen för församlingens grundläggande uppgift. Det handlar om sådant församlingen/pastoratet särskilt vill fokusera på de närmaste fyra åren (eller mer). Det kan handla om delar av församlingens verksamhet såsom gudstjänsterna, om etablering i nytt bostadsområde, om idealitet eller att bli en mer missionsorienterad församling.

Den 16 september var det ett öppet möte i församlingen för möjlighet att påverka vilka tre fokusområden vi särskilt skall fokusera på de kommande åren.

Kyrkorådet har kommit fram till följande tre fokusområden:

• Barn Ungdom - med fokus på de åldersgrupper församlingen inte når idag

• Familj - med fokus på föräldraskap och parrelationen

• Möta människor - med fokus på nya människor och inte minst nyinflyttade utan att glömma bort de som redan är engagerade i församlingen

Samtliga tre prioriterade områden -yta och djup!