Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Identitet och färdriktning

Församlingsinstruktionen är ett dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion (FIN) enligt 57 kap §5-7 i kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning men är inte ett måldokument. Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år.  

Församlingsinstruktion för Torslanda-Björlanda församling

 

Vad skall församlingsinstruktion innehålla?

Innehållet är bestämt av föreskrifter i kyrkoordningen (57 kap) och av domkapitlets intentioner. I Vägledningen grupperas innehållet på det sätt domkapitlet önskar få det disponerat vid utfärdandet.

1. Försättsblad med kyrkofullmäktiges godkännande/kyrkoherdens undertecknande
2. Omvärldsanalys
3. Pastoralt program som utmynnar i​:
 - Barnkonsekvensanalysens resultat
 - Fördelning av den grundläggande uppgiften i pastorat
 - Tre prioriterade områden
4. Domkapitlets regler med mera (formaliadel)

Tre fokusområden

Det pastorala programmet som en del i församlingsinstruktionen skall slutligen mynna ut i beskrivningen av tre prioriterade områden inom ramen för församlingens grundläggande uppgift. Det handlar om sådant församlingen/pastoratet särskilt vill fokusera på de närmaste fyra åren (eller mer). Det kan handla om delar av församlingens verksamhet såsom gudstjänsterna, om etablering i nytt bostadsområde, om idealitet eller att bli en mer missionsorienterad församling.

Den 16 september var det ett öppet möte i församlingen för möjlighet att påverka vilka tre fokusområden vi särskilt skall fokusera på de kommande åren.

Kyrkorådet har kommit fram till följande tre fokusområden:

• Barn Ungdom - med fokus på de åldersgrupper församlingen inte når idag

• Familj - med fokus på föräldraskap och parrelationen

• Möta människor - med fokus på nya människor och inte minst nyinflyttade utan att glömma bort de som redan är engagerade i församlingen

Samtliga tre prioriterade områden -yta och djup!