Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vanvårdade gravar

Det finns flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns begravningsplatser som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda släktingar eller närstående till dessa gravar att avhjälpa vanvården och anmäla gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen. Om så inte sker innan 31 maj 2023 kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Läs här vilka gravar det gäller.

Kungörelse

Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby, Lycke och Koöns begravningsplatser som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda släktingar eller närstående till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården och anmäla gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen. Om så inte sker innan 31 maj 2023 kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Harestad kyrkogård 
HA2 051-52 Julia Helena Olsson
HA2 066-67 Olivia J. Magnusson
HA3 009-10 Rickard Adolf Söderström
HA5 014-15 Edit Linnéa Johansson
HA6 014-15 Alida B. Olsson

Torsby kyrkogård 
TO1 021-22 A. Kristina Persson
TO1 038-39 Selma Olsson
TO1 047-48 Karl Albert Axelsson
TO1 070 Henrik Svensson
TO1 087-88 Olga Karlsson
TO1 105-106 Augusta Olsson
TO1 137-138 Klas Davidsson
TO1 147-148 Gunvor Johansson
TO1 236-237 A. Hildur Larsson
TO1 262-263 Adrian Sahlberg
TO1 298-299 Alma K. Svensson
TO2 007-8 
TO2 032-33 Janne Andersson
TO2 188-190 Josef L. Johansson
TO3 023-024 Augusta Hansson
TO3 121-122 Agnes Maria Johansson
TO3 184-186 Karl Oskar Berntsson
TO3 242-244 Alfrida Katarina Andersson
TO3 245-247 Ture Adrian Andersson
TO3 248-250 Svea Johanna Lovisa Liebert
TO3 314-315 Hilda Emilia Wilhelmsson
TO3 345-346 Dagny Elisabet Hohansson
TO3 373-374 August Andersson
TO3 380 
TO4 186-187 Svea Valborg Linnéa Eriksson
TO4 254 A-B Dennis Helmer Persson

Lycke kyrkogård
LY1 344-346 Johan Blomdal
LY1 395-396 Elsa Davida Alfredsson

Koöns begravningsplats
D 020 Karl Ragnar Wrangstad
D 024 Herbert Ossian Thorsell
D 028 Joel Svensson
E 006 Alfred Olausson
F 010 Berta Paulina Lomberg
H 009 Hilmer Ahlgren
I 033 Frida Landin
K 046 Justus Eriksson
K 052 Bror Arne Vilhelm Lomberg
K 093 Amandus Albert Lund
K1 004 Stina Margareta Widell
L 012 Johanna Axelina Söderström
M 002 Einar John Gösta Kärrbergh
N 003 Gustaf Adolf Andersson
N 011 Amanda Åberg
O 016 Ernst Vilfrid Berg
O 033 Gustaf Allan Suvrinsky
O 034 Axel Gabrielsson
O 035 Anders Johansson
Q 010 Margareta Lovisa Gustava PernebergLycke kyrkogård
Ly 2:138-140 Svea Konstansia Johansson f. Olausson

Hur ett vanvårdsärende ser ut:

År 1: Vi går en gravsyn under hösten och antecknar de gravar som inte ser ut att blivit skötta under säsongen. Vi kollar på om det är gamla kransar eller gravdekorationer som ligger kvar sedan året innan, om det är oplanterat i rabatten och fullt uppvuxet ogräs på graven. Det ska tydligt synas att ingen rensat eller skött graven under säsongen. I det fall vi anser det finns en begynnande vanvård tar vi foto för dokumentation och registrerar ett vanvårdnadsärende. Finns ingen gravrättsinnehavare registrerad märker vi ut graven med en kontaktskylt för att få tag på anhöriga till graven.

År 2: Vi går en ny gravsyn under hösten och tittar på de gravar som fick anmärkning föregående år. Om vi ser att någon varit vid graven och rensat avskriver vi ärendet.

Om vi inte kan se tecken på att någon rensat eller skött graven under denna säsong registrerar vi detta i ärendet med foto och datum för andra gravsyn. Finns gravrättsinnehavare skickas ett brev om att rensa graven. Finns ingen gravrättsinnehavare att kontakta söks anhöriga till gravsatta via skylt på graven och annons i Kungälvs-Posten samt på pastoratets hemsida och anslagstavlor.

Gravrättsinnehavare och anhöriga har nu ett år på sig att åtgärda graven.

År 3: Vi går en ny gravsyn ett år från brevutskick och annonsering. Är graven fortfarande i vanvårdat skick och ingen har gjort någon åtgärd på graven antecknas detta i ärendet med foto och datum för gravsyn. Graven återtas av pastoratet.

Gravrättsinnehavare och anhöriga har då rätt att överklaga beslutet i sex månader.

Förvaltningen sätter in gravskötsel utan plantering på graven.

År 4: Har ingen överklagan registrerats går graven vidare för kulturhistorisk bedömning.

Bedöms graven som kulturhistoriskt intressant fortsätter förvaltningen ta hand om graven.

Bedöms graven som icke kulturhistorisk tas gravanordning och rabatter bort. Förvaltningen sköter om graven tills det att gravanordningen tagits bort.

Kyrkogårdsförvaltningen kan 25 år från sista gravsättning lämna ut graven på nytt om plats finns i graven.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps