Behandling av personuppgifter i samband med vuxendop

Om du som vuxen ska döpas hos oss - hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna döpas i Torsby pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar).
  • Vi kommer att efter dopet föra in dig i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du ingår genom ditt dop.
  • Med ditt samtycke kan ditt namn samt datumet för dopet göras tillgängligt på en dopduva i ett dopträd eller en dopfisk i ett dopnät i kyrkan där du döptes.
  • Året efter dopet kommer vi, med stöd av intresseavvägning, att använda dina kontaktuppgifter för att skicka en inbjudan till dopfest. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård genom att skicka sådana inbjudningar.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan du inte döpas.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till, eller upprättas hos, oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar i normalfallet dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du blir medlem genom ditt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Uppgifter om eventuell fadder

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet och deras uppgifter kommer att, sparas i den så kallade dopboken - för alltid. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via ett formulär här på webbplatsen, via 
e-post eller telefon. Här hittar du webbformuläret. 
Personuppgifterna lämnas av den som gör dopanmälan.

För dig som ska döpas rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop och namn på eventuell fadder.

För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dopbokningen ligger kvar i vårt bokningssystem i två år. Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bland annat uppgifter dig och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter ett eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Dopduvor och dopfiskar tas ned efter ett år eller när samtycke tas tillbaka.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig och ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se