Behandling av personuppgifter i samband med lokalbokning

Om du ska boka lokal hos oss - hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du bokar en av Torsby pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

Om du är en privatperson behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med oss när du bokar en av våra lokaler.

Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot vår behandling av personliga skäl, varpå vi i så fall gör en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Om du inte anger de efterfrågade uppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda bokning av lokalen eftersom vi då inte kan uppfylla avtalet.

För att kunna uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling, det vill säga att kunna administrera och tillhandahålla dig de här tjänsterna, behöver vi i förekommande fall anlita systemleverantörer. Det innebär att systemleverantörerna kan komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och får endast utföra behandlingen i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och lag, vilket innebär att de inte får använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till, eller upprättas hos, oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att boka en lokal behöver vi vanligtvis namn, e-postadress, bostadsadress, telefon/mobilnummer och eventuell församling eller annan organisation du tillhör.

I de fall vi tar betalt för bokning av lokalen/erna behöver vi behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Bokningen ligger kvar i vårt system i 2 år. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan styrkas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats. 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se