Behandling av personuppgifter - extern musiker

Om du anlitas som extern musiker - hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna administrera avtalsrelationen mellan oss behöver vi lagra de personuppgifter om dig som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Uppgifterna om dig sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag samt för att uppfylla krav på lagring under viss tid, exempelvis enligt arkivlagen och bokföringslagen. Uppgifterna kan komma att lämnas ut när det krävs enligt lag, exempelvis till Skattemyndigheten.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndiheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se